Gönderen Konu: Proje Nası Hazırlanır?  (Okunma sayısı 15769 defa)

Çevrimdışı bounce

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 35
  • Profili Görüntüle
Proje Nası Hazırlanır?
« : 19 Ekim 2008, 11:52:20 »
Proje Nedir


Proje, önceden belirlenmiş bir süre içersinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden – sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur. Proje süresi, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kağıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadarki süreçleri içerir.Bilimsel Proje Nedir?


Bilimsel proje, bilimsel yöntem kullanarak bir deneyin, araştırmanın, koleksiyonun ya da bir buluşun sunuşudur. Bir öğrencinin, ilgilendiği bir konu hakkında araştırma yapmasını, araştırma sonuçlarını bir raporla düzenlemesini ve en sonunda tüm bulgularını sınıfta ya da bir yarışmada sunmasını içerir. Gerçekte tüm bilim adamları bu şekilde çalışırlar. Bilimsel yöntemi kullanarak araştırma yaparlar, araştırmalarının sonucunu da makaleler yazarak bilimsel dergilere gönderirler ya da Sempozyumlarda sunarlar. Böylelikle fikirlerini paylaşırlar ve yeni bilimsel bilgiler yayılır. Araştırmalar bilimsel projelerin ve bilimsel proje yarışmalarının yaratıcılığı uyandırdığı ve yaratıcı düşünmeye özendirdiği, kişiliği ve mantıksal düşünmeyi, problem çözme ve iletişim yeteneğini geliştirdiği, bilimsel yöntemle gerçek yaşamı ilişkilendirmeyi öğrettiği ve toplumdaki buluşçu ruhu ateşlediğini gösteriyor. Özellikle ülkemizin toplumumuzu yeni bin yıllara taşıyacak bilim adamlarına gereksinimi var. Üstelik bilimsel proje hazırlayarak eğlenebilir ve birçok konuda bilginizi arttırabilirsiniz. Şunu unutmayın! Ne kadar çok bilgili olursanız her türlü problemin üstesinden gelebilirsiniz.

Bilimsel Yöntem
Bilimsel düşünmenin en iyi yolu, bilimsel yöntemi uygulamaktır. Böylelikle neden-sonuç ilişkilerini daha kolay anlarız. Bilimsel yöntemin çeşitli aşamaları vardır:


Ilk Gözlem
Bir şeyler dikkatimizi çeker ve onun ne olduğunu merak ederiz. Bir şeyler görürüz ve nasıl olduğunu merak ederiz. Bir şeyleri nasıl ve neden işlediğini merak ederiz ve sorular sorarız.
Örneğin “Dünyanın şeklinin elipsoit olmasının nedeni nedir?”


Bilgi Toplama
Öğrenmek istediğimiz konu ile ilgili araştırma yaparız. Kitaplara, ansiklopedilere ve Internete bakarız. Büyüklere ve uzmanlara sorarız. Bir dedektif gibi bilginin izlerini ararız.
Örneğin “Dünya kutuplardan basık, ekvatorda şişkincedir.”
“Dünya kendi ekseni etrafında döner.”
“Dünya 4,5 milyar yıl önce oluştu.”
“Dünya ilk zamanlar toz ve gaz bulutuydu.”


Hipotez Kurma (Varsayımda Bulunma)
Sorduğumuz sorunun cevabını ya da cevaplarını düşünürüz ve bunları sıralarız. Ve deneyle sınanabilecek aşamaları olan bir durum yaratırız, yani hipotez kurarız (varsayımda bulunuruz) Birden fazla hipotez kurabiliriz.
Örneğin “Dünyanın şeklinin elipsoit olmasının nedeni dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir.”


Hipotezi Sınamak Için Deneysel Yöntem Tasarlama
Hipotezi sınamak için bir deney tasarlarız. Ne yapacağımızı sırayla belirleriz. Bu sıralama deneysel yöntemdir.
Örneğin “Bir dosya kâğıdından 1 cm eninde 4 adet şerit kesilir. Bu şeritler yıldız şeklinde yerleştirilir. Ve tam ortadan zımbayla tutturulur. Açıkta kalan uçlar birleştirilir ve bir şişten geçirilir. Ve böylece esnek bir top yapmış oluruz. Bu kâğıttan esnek top dünyanın ilk halini, toz ve bulut halini simgeler. Şeritlerin geçirildiği şiş ele alınarak döndürülür. Ne oluyor? Gözlenir.


Araç ve Gereçleri Toplama
Deneyde kullanacağımız tüm araç ve gereçleri bir araya getiririz, gerekirse bazılarını hazırlarız.
Örneğin: Kağıt, makas, cetvel, kalem, zımba, şiş


Deneyi yapma ve sonuçlarını kaydetme
Deney yapılır ve sonuçlar gözlenir, gözlenen sonuçlar kaydedilir. Bu sonuçlar kullanılan madde miktarı, deneyin ne kadar sürede olduğu, deneyin sonunda ne gibi değişiklik olduğu şeklinde verilerdir. Deney sırasında olan tüm olaylar, gözlemler açıklamalar şeklinde yazılmalıdır. Uygulanan yöntemin sırasıyla uygulanıp uygulanmadığı önemlidir. Bu yüzden deney sırasında aldığımız tüm notlar bize ışık tutar. Eğer bir hata yaparsak bu notlar sayesinde hatamızı kolaylıkla anlarız.
Örneğin Deney sonunda esnek kağıt topu döndürdükçe, topun üst ve alt kısımlarında basılma, orta kısmında şişkinleşme görülür.


Hesaplamalar
Eğer elimizde sayısal sonuçlar varsa, bunları bazı matematiksel işlemler ile değerlendirmek gerekir. Tablo da yapılabilir. Ortaya çıkan sonuç basit çizimler yoluyla gösterilebilir.


Sonuç
Artık soruya geri dönmenin zamanı geldi. Yaptığımız tüm bu çalışmalar, araştırmalar, deneylerle hipotezimiz sınandı mı? Tekrar tüm yaptıklarımızı bir araya getirelim ve değerlendirelim. Eğer yaptığımız deney hipotezimizi sınamadı ise, nerede yanlış olabileceğini araştıralım. Yöntemimizi ya da kullandığımız araç ve gereçleri değiştirmek durumunda kalabiliriz. Tekrar tekrar deneyelim. Eğer bir şey bulamamışsak önemli değil, çünkü, yine de bir şeyler öğrendik. Bilim sadece cevabı bulmak değildir. Bir şeylerin işlemediğini görmek, gerçekte biraz bir şeyler bilmektir. Unutmayalım, yaptığımız deneyler planladığımız gibi gitmezse bu durum cevabı bulmamıza önemli bir adım olabilir. Bu da bize yeni ufuklar açacaktır. Sorular yeni sorulara, bu da bizi yeni hipotezlere götürecektir.
« Son Düzenleme: 09 Aralık 2014, 16:36:21 Gönderen: admin »

Mühendis Forum

Proje Nası Hazırlanır?
« : 19 Ekim 2008, 11:52:20 »

Çevrimdışı bounce

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 35
  • Profili Görüntüle
Ynt: Proje Nasýl Hazýrlanýr?
« Yanıtla #1 : 19 Ekim 2008, 11:52:37 »
Bilimsel proje hazýrlamanýn basamaklarý


Bilimsel proje çalýþmasý merak ve gözlem ile baþlar. Çevremizde pek çok varlýk var ve çevremizde pek çok deðiþiklik oluyor. Bu varlýklarý ve deðiþiklikleri merak ederiz. Gökyüzü nasýl oluþmuþ? Neden mavi? Gökyüzünde neler var? Geceleri yýldýzlar parlýyor, ama her gece ayný yýldýzlar olmuyor. Neden? Yýldýzlar nasýl yer deðiþtiriyor? Sonra merak ettiklerimizle ilgili gözlemler yapmaya baþlarýz ve kendimizi bilimsel proje hazýrlarken buluruz. Ama yaptýðýmýz çalýþmanýn bilimsel olmasý için yapmamýz gerekenler, sýrasýyla uygulayacaðýmýz basamaklar var. Ýþte bunlar:


1. Projenin konusunu seçmek
Projenizi ilgilendiðiniz, üzerine düþündüðünüz, merak ettiðiniz konular üzerine seçin. Aklýnýza pek çok fikir gelebilir. Bunlarý not edin. Hemen karar vermeyin. Bunlarýn arasýnda sizin en güzel yapabileceðinizi, en merak ettiðiniz seçin. Bu proje sadece sizin seçeceðiniz konuda bilgili olduðunuzu göstermeyecek. Unutmayýn, sizin bir sorunuz var. Bu sorunun cevabýný vermek için bilimsel bir proje hazýrlýyorsunuz.


2. Bilgi toplamak
Projenin konusunu belirledikten sonra konunuzla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, insanlardan ve kurumlardan bilgi toplayýn. Bilginin yazýlý olmasý gerekmiyor. Konunuzla ilgili fotoðraf, asetat, saydam, model, afiþ ve bulabileceðiniz her türlü malzemeyi toplayýn. Projenizi en iyi nasýl sunabileceðinizi düþünün.


3. Bilimsel yöntem
Sizin bir sorunuz, merak ettiðiniz bir þey var. Projenizin amacý nedir? Ne bulmaya çalýþýyorsunuz? Sorunuzun cevabý ne olabilir? Varsayýmda yani ön tahminde bulunun. Varsayýmýnýzý gösterecek deneyler nasýl olabilir, hangi malzemeleri kullanabilirsiniz, hangi ölçümleri yapabilirsiniz?


4. Kontrollü deney yapmak ve sonuçlarý kaydetmek
Tasarladýðýnýz deneyi kontrollü olarak yapýn. Kontrollü olarak ve belirli bir iþlem sýrasý izlenerek laboratuarda tekrarlanan gözlemlere kontrollü deney denir. Deneyi yaparken tüm gözlemlerinizi, tüm düþünceleriniz not edin. Tüm notlarýnýz, çalýþmanýz bittikten sonra her þeyi toparlamanýzý kolaylaþtýracak, ayrýca eðer bir hata yaparsanýz, hatanýzýn nerede olduðunu gösterecektir. Hata yapmaktan korkmayýn. Bugün bilimin bize gösterdiði buluþlar ve keþifler uzun uðraþlarýn sonunda, tekrar tekrar deneme ve yine yýlmadan tekrar deneme ile gerçekleþmiþtir. Bilim sabýr ve özveri gerektirir. Bundan da korkmayýn. Eðer bilimsel yöntemi doðru þekilde uygularsanýz mutlaka bir sonuca ulaþýrsýnýz.


5. Grafikler, Tablolar, Çizimler, Modeller
Ne oldu? Bulduðunuz sonuç nedir? Sonuçlarýnýzý grafikler, tablolar, çizimler yolu ile gösterin. Bulduðunuz sonucu gösterecek maketler (modeller) de yapabilirsiniz.


6. Yaptýðýný Göster
Çalýþmanýz basit ve düzenli olmalý ama bir þeyin aynýsý olmamalý. Yaptýðýnýz maket, deney insanlarýn anlayabileceði þekilde düzenlenmeli, ayrýca yaptýðýnýz çalýþmaya eðlence de katabilirsiniz. Bunu, renkleri kullanarak, insanlarý þaþýrtacak, eðlendirecek düzenlemelerle yapabilirsiniz. Buradaki yaratýcýlýk size kalmýþ. Kullandýðýnýz bilimsel yöntemi gösterin.


7. Rapor Yazma
Projenizin öyküsünü anlatýn ne yapmak istediniz ve nasýl yaptýnýz? Bilimsel bir projenin raporu da belirli kurallara ve belirli sýraya göre yazýlýr. Bu kurallara ve sýraya uymalýsýnýz.


8. Sunuþ
Bilimsel bir projenin mutlaka sunuþu yapýlýr. Siz de projenizi arkadaþlarýnýza, öðretmenlerinize, ailenize, jüriye ve tanýmadýðýnýz pek çok insana sunacaksýnýz. Bu yüzden heyecanlanmamak elde deðil. Projeyi sunuþ pratikleri yapýn. Bir arkadaþýnýza, ailenize, öðretmeninize sunun, bunu bir kez yaptýktan sonra daha rahat edeceksiniz. Ayrýca unutmayýn konunuzu en iyi siz biliyorsunuz. Çok uðraþtýnýz, emek harcadýnýz, þimdi sizin bildiðiniz bilgileri diðer insanlarla paylaþma zamaný geldi. Her þey çok güzel olacak.

Mühendis Forum

Ynt: Proje Nasýl Hazýrlanýr?
« Yanıtla #1 : 19 Ekim 2008, 11:52:37 »

Çevrimdışı bounce

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 35
  • Profili Görüntüle
Ynt: Proje Nasýl Hazýrlanýr?
« Yanıtla #2 : 19 Ekim 2008, 11:53:00 »
Bilimsel proje hazýrlarken bazý ipuçlarý


Bilimsel proje yarýþmalarý, sergileri, bilim þenlikleri, eðlenceli ve öðreticidir. Aþaðýda bazý ipuçlarý var. Bunlar size bilimsel proje hazýrlarken yardýmcý olacak ve öðrenirken eðlenmenin yolunu gösterecektir.
Yapacaðýnýz her þeyi not alýn. Amacýnýz ne, ne yapacaksýnýz, nasýl yapacaksýnýz ve diðer sorularý, tüm düþünceleriniz kayýt etmelisiniz. Bir defteri günlük þeklinde kullanabilirsiniz. Bu þekilde çalýþma sonunda her þeyi daha iyi toparlar, raporunuzu daha iyi yazarsýnýz. Ayrýca hata yaparsanýz, kolayca notlarýnýzdan hatanýn nerede olduðunu anlayabilirsiniz. Topladýðýnýz tüm belgeleri de bir dosya içinde saklayýn. Bunu projenizi sergilerken davetlilere de sunabilirsiniz.
Ýlgilendiðiniz konularý belirleyin ve yazýn. Ama hangisini seçeceksiniz? Bilimsel proje büyük bir çaba gerektirdiðinden, en çok merak ettiðiniz ya da uðraþýrken güzel zaman geçirebileceðiniz bir konuyu seçin. Bu þekilde ilgilendiðiniz konu hakkýnda daha çok þey öðrenirsiniz.
Projenizi yapmak ve anlamak için, her türlü yardým ve desteði alýn, ama gerçekleþtirirken ya da çalýþtýrýrken tek baþýnýza uðraþýn. Eðer kendiniz gerçekleþtirir ve çalýþtýrýrsanýz, yolunda giden ya da gitmeyen iþleri daha iyi anlarsýnýz. Projenizi daha iyi kavrar ve daha iyi sunarsýnýz.
Projenizi baþlatmak için son ana kadar beklemeyin. Proje, konunuz hakkýnda uygun malzeme toplamak, deney ya da maket yapmak ve yaptýðýnýz deneyi ya da maketi çalýþtýrmak gibi basamaklar içerir. Ýyi bir projede tüm bunlarý yapabilmek zaman gerektirir. Zamanýnýzý iyi kullanýn. Unutmayýn, bazen defalarca denemeniz, projenizde bazý yerleri deðiþtirmeniz gerekebilir.
Ýyi bir projenin karmaþýk olmasý gerekmez. Bir projeyi sergilerken, en önemli nokta, sizin projenize hakim olmanýzdýr. Karmaþýk proje iyi bir proje demek deðildir. Projenin konusu ne olursa olsun, projenin iyi olmasýný sizin çalýþmalarýnýz, konuyu nasýl ve neden seçtiðiniz, amacýnýz, bilimsel yöntemi uygulamanýz, nasýl çalýþtýðýnýz, raporunuz, projeyi sunuþunuz belirleyecektir.
Eðer projeniz sizin varsayýmýnýzý yani ön tahmininizi doðrulamýyorsa üzülmeyin. Bu güne kadar önemli bilimsel çalýþmalarýn bazýlarý, baþtaki ön tahminin reddedilmesi ya da bu tahmine karþý çýkýlmasý ile ortaya çýkmýþtýr. Çalýþmanýn sonunda, “Benim amacým þu olmasýna raðmen, ben ön tahminimi doðrulayamadým, çalýþmalarýmý tekrar gözden geçireceðim ve çalýþmalarýma þu noktadan yeniden baþlayacaðým” þeklinde bir sonuç çýkabilir. Bu da bir sonuçtur ve sizin ön tahmininizi doðrulayamamanýz sizin çalýþmanýzýn baþarýsýný etkilemez. Projeniz hala iyi bir projedir.
Bazen sizin aklýnýza gelen ilk proje en ilginç proje olabilir. Bu, iþ erken baþlamanýza neden olur. Ve basamaklarý uygulayarak güzel bir sonuca ulaþýrsýnýz. Ayrýca bir projeye baþlayýp, her sene çalýþtýðýnýz projeyi geliþtirebilir, o konu hakkýnda uzmanlaþabilirsiniz. Ve siz bir yola girdiniz mi, bir baþladýnýz mý önünüzde sonsuz yollar olacaktýr. Bazen bu yol iniþli çýkýþlý olacak, bazen saða ya da sola dönecek, bazen yol bitecek ve siz geri dönüp tekrar baþlamak zorunda kalacaksýnýz. Kolay gelsin…

Çevrimdışı bounce

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 35
  • Profili Görüntüle
Ynt: Proje Nasýl Hazýrlanýr?
« Yanıtla #3 : 19 Ekim 2008, 11:53:17 »
Bilimsel projenizi nasýl sunacaksýnýz?Bilimsel çalýþmalarýn önemli bir yönü de; fikirleri, bilgileri ve sonuçlarý iletmektir. Bilim adamlarý buluþlarýný bilimsel makale ve dergilerde yazarlar ve bilimsel toplantýlarda sunarlar. Ýyi bir sunuþ yapmayý öðrenmek, bilim adamlarý ya da bir fikri insanlara iletmek isteyen herhangi biri ya da genç bir mucit için deðerli bir beceridir. Sunuþ, proje boyunca harcadýðýnýz zaman ve emeðin son ürünüdür, proje ve seyirciler arasýndaki iletiþim ya da bilimsel proje yarýþmasýna katýlacaksanýz jüri ile sizin aranýzdaki iletiþimdir.
Sunuþunuzu yaparken stant kuracaksýnýz. Stant kurmanýn da belli kurallarý vardýr. Stant, deney, model, rapor, özetle proje boyunca aldýðýnýz notlarýn olduðu günlüðünüzün yer aldýðý masa ile proje adý altýnda, proje amacýnýn, varsayýmýnýn, yöntemin, bilginin, grafik, þekil ve fotoðraflarýn belirli bir düzenle bulunduðu panodan oluþur.

Çevrimdışı bounce

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 35
  • Profili Görüntüle
Ynt: Proje Nasýl Hazýrlanýr?
« Yanıtla #4 : 19 Ekim 2008, 11:54:00 »
Baþarýlý bir stant için!


• Stant seyircilerin kolayca anlayabileceði þekilde düzenlenmelidir. Tüm bölümler birbirinden ayrý durmalýdýr. Planlýlýk ve düzenlilik ilkesini uygularsanýz sonuç baþarýlý olur. Karýþýk bir stant seyircilerin aklýný karýþtýrýr.
• Materyalleri panoya dikkatlice tutturun. Sunuþ sýrasýnda birden düþmesin, saða sola kaymasýn. Masanýzdaki materyallere dikkat edin. Masadan yanlýþlýkla düþmeyecek þekilde yerleþtirin.
• Eðer deney yapacaksanýz, deney þartlarýný saðlayýn.
• Panonuzdaki yazýlarýn okunabilir olmasýna dikkat edin yazý karakterini seçerken açýk ve net olmasýna özen gösterin
• Standýnýzda nasýl sunuþ yapacaðýnýzý önceden planlayýp size gereken alaný ayarlayýn. Yeriniz dar ya da geniþ olursa bir takým güçlükler yaþayabilirsiniz. Konu baþlýðýnýz panonuzun en belirgin yanýdýr. Standýnýza bakýldýðýnda ilk dikkat çekici olan projenizin adý olsun.
• Genellikle bilimsel proje yarýþmalarýnda sunuþ, jürinin deðerlendirmesini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Çünkü sizin sunuþunuz sadece jüri için deðil. Herhangi bir seyirci için projeye ne kadar hakim olduðunuzu gösterecektir. Ve çocuklar için ilk izlenim önemlidir.
• Jürinin ya da herhangi bir seyircinin nasýl olsun istersiniz? Projenizin planlanmasý ve düzenlenmesi baþarýlýysa her þey yolunda demektir.
• Bu planlamayý ve düzenlemeyi seyircilere yansýtmak istiyorsanýz, yine iyi bir planlama düzenleme yapacaksýnýz.
• Masada ve panoda yer alacak materyalleri belirli bir düzenle sergileyin masada deney ya da model, rapor, özet ve günlük yer alacak. Panoda projenin adýnýn altýnda solda amacýnýz, varsayýmýnýz, sorunuz ya da merak ettiðiniz konu, kullandýðýnýz yöntem, ortada bilgiler, resim, grafik ve fotoðraflar saðda ise sonuç ve deðerlendirme sýrayla yazýlmalýdýr.
• Sunuþunuzu eðlenceli ve etkili yapabilirsiniz. Bunun için, iþin içine þov katýn.
• Dikkatleri üzerinize çekin. Seyircileri projenize daha yakýndan bakmasý için standýnýza davet edin.
• Seyircilerin projenizi incelemesi, özet bilginizi ya da raporunuzu okumasý için teþvik edin.
• Yaptýðýnýz iletiþimle profesyonel bir iþ yaptýðýnýzý hissettirin
• Renkler ve resimler dikkat çeker. Bir ya da iki renk kullanýn. Bazen çok renkli standlar insanlarý þaþkýna çevirir.
• Kontrast renkleri kullanmak “örneðin siyah ile beyazý, kýrmýzý ile yeþili” daha etkili olabilir.
• Renkleri projenizin içeriðini yansýtmak için de kullanýn. Bitkilerle ilgili bir proje için; yeþil, hava ya da suyla ilgili bir proje için; mavi kullanabilirsiniz.
• Fosforlu renkler dikkat çeker ama projenizin ciddiyeti azalabilir.
• Bazý renkler bir araya gelince hoþ bir görüntü olur, ama bazýlarý da bir araya gelince zevksiz bir þey ortaya çýkar.
• Koyu renkleri kullanýrken dikkatli olun. Standýnýz az ýþýk bir yerde olursa, seyirciler sunuþunuzu görmekte güçlük çekebilir.
• Panonuza projenizi açýklayacak resimler yerleþtirebilirsiniz.
• Ýlk izlenimin önemli olduðunu biliyorsunuz artýk. Projenizin baþlýðý seyircileri kendine çekecek özellikte olmalýdýr. Belirli bir uzaklýktan görülebilmelidir.
• Sözlü sunuþ! Kiþisel görünümünüzden ve kendinizden emin olun. Ýyi bir görünüþ karþýnýzdakine güven verir.
• Gülümseyin. Gülümseyerek ve rahat davranarak karþýnýzdakileri de rahatlatýn. Projenizin her þeyini siz biliyorsunuz. Karþýnýzdakiler projenizi merak ediyor, incelemek ve bilgi almak istiyorlar. Unutmayýn, onlara her þeyi siz anlatabilirsiniz.
• Seyircilerin gözlerine bakýn. Araþtýrmanýn hakkýnda önemli bilgilerin söyleyin. Ne, neden ve nasýl yaptýðýnýzý, ne bulduðunuzu ve nasýl deðerlendirdiðinizi standýnýzdaki malzemeleri kullanarak anlatýn.
• Kendinizi konuþma kartlarý hazýrlayabilirsiniz. Nasýl sunuþ yapacaðýnýzý, standýnýzdaki hangi malzemeleri nerede kullanacaðýnýzý belirleyin. Ama unutmayýn, seyirciler merak edip, sorular soracaklardýr. Yine unutmayýn, bu projeyi siz yaptýnýz, her türlü soruya cevap verebilirsiniz.
• Eðer þimdiye kadar projenizde bilimsel yöntemi kullanýp, proje boyunca notlar alýp, raporunuzu iyi bir þekilde hazýrlayýp, planlý ve düzenli çalýþtýysanýz ve bir de standýnýzý iyi ve özenle bir þekilde düzenlediyseniz baþarýlý olacaksýnýz.

Çevrimdışı bounce

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 35
  • Profili Görüntüle
Ynt: Proje Nasýl Hazýrlanýr?
« Yanıtla #5 : 19 Ekim 2008, 11:55:02 »
Bilimsel proje raporu nasýl hazýrlanýr?


Rapor seçtiðiniz konu hakkýnda yaptýðýnýz her türlü araþtýrmanýn özetidir. Baþlangýçtan bitiþe, bütün projenin toplanan ve gözlenen bilgilerini içerir.
Rapor kolay anlaþýlýr ve düzenli olmalýdýr. Konuyla ilgisi olmayan bir insan raporunuzu okuduðunda, sýrayla neyi neden ve nasýl yaptýðýnýzý, sonunda ne bulduðunuzu ve nasýl deðerlendirdiðinizi anlayabilmelidir. Bilimsel projenizi bir stant düzenleyerek, seyircilere sözlü olarak sunacaksýnýz. Rapor standýnýzdaki yazýlý sunumuzdur.
Eðer projeniz boyunca düþündüðünüz, planladýðýnýz ve yaptýðýnýz her þeyi düzenli olarak yazdýysanýz, yani günlük tuttuysanýz rapor yazmak çok kolaydýr.
Mümkünse raporunuzu bilgisayarda yazýn ve bir dosyada sunun. Ya da el yazýnýzla bir deftere yazýn. Genellikle raporlar 5-30 sayfa uzunluðundadýr. Satýr aralarýnda boþluk býrakýlýr. Bilimsel raporlar þu bölümleri içerir:


1. Baþlýk: Baþlýk bölümü 2 þekilde düzenlenebilir. Eðer projenizle bir yarýþmaya girecekseniz, jürinin objektif deðerlendirme yapmasý için, baþlýk bölümünde sadece projenizin adý yer alýr. Diðer türlü projenizin adý, sizin adýnýz soyadýnýz, unvanýnýz ve projenin baþlangýç-bitiþ tarihi baþlýk bölümüne yazýlýr.


2. Ýçindekiler: Ýkinci bölüm raporunuzdaki ana baþlýklarý ve bunlarýn bulunduðu sayfalarý bildirir.


3. Özet: Bu bölümde projeniz ana hatlarýyla çizilir. Özet bir sayfadan fazla olmaz. Her þey bir sayfayý geçmeyecek þekilde, kýsa ve öz olarak açýklanýr. Projenin adý, amaç kurulan varsayým, kýsaca kullanýlan metot ve bulunan sonuçlar yazýlýr. Genellikle özetin bir kopyasý jüri üyelerine verilir. Bu þekilde jüri üyelerinin yapacaðýnýz sunuþ hakkýnda bir fikri olur.


4.Giriþ: Giriþ bölümü bu projeyi neden seçtiðinizi ve projenin amacýný ifade eder, araþtýrmanýzla ilgili varsayýmýnýzý bildiririsiniz. Projenizi seçmenin bir nedeni vardýr. Bu merak ettiðiniz ve hakkýnda soru sorduðunuz bir konudur. Sorduðunuz soruyu araþtýrarak cevaplamaya çalýþýrsýnýz. Sorunun cevabýný önceden tahmin etmek ile siz bir varsayým kurmuþ olursunuz.


5.Yöntem-Araþtýrma: Eðer projeniz deney içeriyorsa, deneyin amacýný, kullandýðýnýz malzemeleri, deneyin yapýlýþýný madde madde yazmalýsýnýz. Eðer araþtýrma ise, konuyla ilgili bilgiler vermelisiniz.


6.Sonuç-Deðerlendirme: Deney yaptýysanýz, bulduðunuz sonucu, varsayýmýnýzýn doðrulanýp doðrulanmadýðýný, soru sorduysanýz, cevabý bildirirsiniz. Bulduðunuz sonuç hakkýnda deðerlendirme yaparsýnýz. Araþtýrma yaptýysanýz araþtýrmanýn sonucunu ve deðerlendirmesini yazarsýnýz. Bu bölümde de tablolar, þekiller, grafikler, resim ve fotoðraflar kullanabilirsiniz.


7.Kaynaklar: projeniz boyunca kullandýðýnýz tüm kaynaklarý bu bölümde yazacaksýnýz. Kaynaklar kitap, dergi, ansiklopedi gibi yazýlý olabilir. Yazýlý kaynaklarda kaynaðýn adý, yazarlarý, kaynaðý hangi kurumun bastýðý ve basým tarihi bildirilmelidir. Cilt ve sayfa numarasý da konulur. Kaynak olarak internet kullandýysanýz, internet adresini belirtmelisiniz. Kaynak, kiþi de olabilir. Kiþinin adýný, unvanýný ve bulunduðu kurumu yazmalýsýnýz.


8.Katkýda Bulunanlar: Projenin tamamýný tek baþýnýza yapmýþ olabilirsiniz. Ama fikir alýrken, deneyi yaparken ya da malzemeyi temin ederken bazý yardýmlar almýþ olabilirsiniz. Bu bölümde aldýðýnýz yardýmlar için, kiþilere teþekkür etmelisiniz. Her þey çok güzel olacak, kolay gelsin.

Çevrimdışı bounce

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 35
  • Profili Görüntüle
Ynt: Proje Nasýl Hazýrlanýr?
« Yanıtla #6 : 19 Ekim 2008, 11:55:24 »
Bilimsel Proje Görevinin Hazýrlanýþý ve Sunuþu


Örnek Bilim Proje Konularý ve Bilim Ýnsaný OlmakAklýnýza herhangi soru geldi. Bu sorunun cevabýný deðiþik þekillerde bulabilirsiniz. Ama hem aklýnýza gelen soruyu çözüp hem de bilim insaný olmaya ne dersiniz?
Bunun için öyle çok þeyler yapmanýza gerek yok sadece yaptýðýnýz çalýþmayý bilimsel yöntemin kurallarýna uydurmanýz yeterli...

Aklýnýza gelen soruyu bir kenara yazýn.

örneðin:Elmayý dilimlere böldüðümüz de kararmaya baþlar.Elma niçin kararýr ve kararmamasý için neler yapmalýyýz?

2.basamak olarak aklýnýza gelen sorunun cevabý hakkýnda bir varsayým,(hipotez) kurun. Yani sorunuzun cevabý ne olabilir .Bunu o soru aklýnýza gelinceye kadar ki edindiðiniz bilgilerden oluþturun.

Örneðin:Elmanýn kararmasýna havanýn etkisi vardýr.Hava ile temasýný kesebilirsem kararmasýný engellerim.

3. basamak olarak kontrollü deneyler yapýn. Buradaki esas nokta elmamýzýn sabit kalýp elmaya etki edebilecek diðer unsurlarý deðiþtirmektir.Örnek olarak 3 tane elmayý ikiye bölün ve bölünmüþ elmalarý karanlýða , buzdolabýna , suya , havasýz ortama koyun. Ýki elma parçasýna da limon ve tuz dökün.Sonra bu elmalarý gözlemeye baþlayýn.1. dk ne oldu 3. dk sonra ne oldu 5 dk sonra ne oldu 1 saat sonra ve 1 gün sonra ne oldu ise bunlarý aþaðýda ki tabloya not alýn.

1 dk sonra 3. dk sonra 5. dk sonra 1 saat sonra 1 gün sonra
Karanlýktaki elma
Buzdolabýnda ki elma
Sudaki elma
Limon sýkýlmýþ elma
Tuz dökülmüþ elma
Havasýz ortamdaki elma
Oda koþullarýnda ki elma

4. bölüm ise sonuç bölümü. Bir sürü gözlem yaptýnýz. Bu gözlemlerin sonucun da baþtaki kafanýz da oluþan soruya ne gibi bir cevap verebilirsiniz. Ýþte sonuç bölümünde yaptýðýnýz deneylerin ve sorunuzun cevabýný yazacaksýnýz. Eðer bunlarý doðru olarak yaptýysanýz bilimsel bir çalýþma yapmýþ ve bilim insaný oldunuz demektir. Daha detaylý bilgi edinmek istiyorsanýz benim hazýrladýðým sunuyu inceleyerek edinebilirsiniz. Bilimsel çalýþma nedir? Nasýl yapýlýr ?(Powerpoint sunusu)

Eðer yaptýðýnýz çalýþmayý sýnýfta , bilim þenliðinde veya fen proje yarýþmalarýnda sergilemek isterseniz aþaðýdaki stand'ýn yerleþimine benzer bir yerleþimle sunabilirsiniz.Bu stand'ý mukavva kartondan , ince kontra plaktan veya karton kutulardan 60-80-60 geniþliðinde 1 metre yüksekliðin de hazýrlayabilirsiniz.(Detaylar için gene hazýrladýðým sunuyu inceleyin derim...)Peki örmek proje konularý neler olabilir?

Ses hangi ortamda daha iyi yayýlýr?

Tohumun çimlenmesine etki eden faktörler nelerdir?

Topraksýz bitki yetiþtirilebilir mi?

Bitkilerin yukarý doðru uzamasýnýn sebebi nedir?

Hangi temizlik maddeleri lekeleri daha iyi çýkarýr?

Bir çivinin mýknatýs olmasý için neler yapabiliriz?

Güneþ ýþýðýndan ýsýnmada faydalanabilir miyiz?

Suyun için de bulunan hidrojenden yakýt olarak faydalanabilir miyiz?

Þimþek ve yýldýrým nasýl oluþur?

Asit yaðmuru nasýl oluþur? Engellemek için neler yapýlabilir?

Kabuðu soyulan portakal batar mý?

Asitlerin çeþitli besinler üzerine etkileri nelerdir?

Kolanýn diþlerimize ne gibi yarar ve zararlarý vardýr?

Iþýðýn farklý ortamlardan geçiþin de kýrýnýmýnýn faydalarý var mýdýr?

Kolanýn için de bulunan karbondioksit gazýnýn uzaklaþmasýný engellemek için neler yapmalýyýz?

Demir suya battýðý halde , gemiler hem büyük hem aðýr hem de demirden yapýlmasýna raðmen neden batmaz?

Ve sizin aklýnýza gelecek bilimsel çalýþma konusu...

Çevrimdışı bounce

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 35
  • Profili Görüntüle
Ynt: Proje Nasýl Hazýrlanýr?
« Yanıtla #7 : 19 Ekim 2008, 11:55:50 »
Bilimsel Proje Hazýrlama Rehberi


BÝLÝMSEL PROJE HAZIRLAMA REHBERÝ

Proje Nedir?

Proje, önceden belirlenmiþ bir süre içersinde deðiþim yaratmayý hedefleyen, birbiriyle iliþkili amaç ve hedefleri olan, uygulanmasý sonucunda çeþitli ürünlerin elde edildiði bir çalýþmadýr. Bilimsel bir çalýþma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasýnda neden – sonuç iliþkisinin olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý, gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçlarýn aktarýlmasý söz konusudur.

Proje süresi, proje fikrinin ortaya çýkýþýyla baþlayan ve bu fikrin kaðýda dökülmesi, geliþtirilmesi, yürütülmesi, tamamlanmasý ve deðerlendirilmesinin ardýndan yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadarki süreçleri içerir.

Bilimsel Proje Nedir?

Bilimsel proje, bilimsel yöntem kullanarak bir deneyin, araþtýrmanýn, koleksiyonun ya da bir buluþun sunuþudur. Bir öðrencinin, ilgilendiði bir konu hakkýnda araþtýrma yapmasýný, araþtýrma sonuçlarýný bir raporla düzenlemesini ve en sonunda tüm bulgularýný sýnýfta ya da bir yarýþmada sunmasýný içerir. Gerçekte tüm bilim adamlarý bu þekilde çalýþýrlar. Bilimsel yöntemi kullanarak araþtýrma yaparlar, araþtýrmalarýnýn sonucunu da makaleler yazarak bilimsel dergilere gönderirler ya da Sempozyumlarda sunarlar. Böylelikle fikirlerini paylaþýrlar ve yeni bilimsel bilgiler yayýlýr. Araþtýrmalar bilimsel projelerin ve bilimsel proje yarýþmalarýnýn yaratýcýlýðý uyandýrdýðý ve yaratýcý düþünmeye özendirdiði, kiþiliði ve mantýksal düþünmeyi, problem çözme ve iletiþim yeteneðini geliþtirdiði, bilimsel yöntemle gerçek yaþamý iliþkilendirmeyi öðrettiði ve toplumdaki buluþçu ruhu ateþlediðini gösteriyor. Özellikle ülkemizin toplumumuzu yeni bin yýllara taþýyacak bilim adamlarýna gereksinimi var. Üstelik bilimsel proje hazýrlayarak eðlenebilir ve birçok konuda bilginizi arttýrabilirsiniz. Þunu unutmayýn! Ne kadar çok bilgili olursanýz her türlü problemin üstesinden gelebilirsiniz.

Bilimsel Yöntem

Bilimsel düþünmenin en iyi yolu, bilimsel yöntemi uygulamaktýr. Böylelikle neden-sonuç iliþkilerini daha kolay anlarýz. Bilimsel yöntemin çeþitli aþamalarý vardýr:

Ýlk Gözlem
Bir þeyler dikkatimizi çeker ve onun ne olduðunu merak ederiz. Bir þeyler görürüz ve nasýl olduðunu merak ederiz. Bir þeyleri nasýl ve neden iþlediðini merak ederiz ve sorular sorarýz.
Örneðin “Dünyanýn þeklinin elipsoit olmasýnýn nedeni nedir?”

Bilgi Toplama
Öðrenmek istediðimiz konu ile ilgili araþtýrma yaparýz. Kitaplara, ansiklopedilere ve Ýnternete bakarýz. Büyüklere ve uzmanlara sorarýz. Bir dedektif gibi bilginin izlerini ararýz.
Örneðin “Dünya kutuplardan basýk, ekvatorda þiþkincedir.”
“Dünya kendi ekseni etrafýnda döner.”
“Dünya 4,5 milyar yýl önce oluþtu.”
“Dünya ilk zamanlar toz ve gaz bulutuydu.”

Hipotez Kurma (Varsayýmda Bulunma)
Sorduðumuz sorunun cevabýný ya da cevaplarýný düþünürüz ve bunlarý sýralarýz. Ve deneyle sýnanabilecek aþamalarý olan bir durum yaratýrýz, yani hipotez kurarýz (varsayýmda bulunuruz) Birden fazla hipotez kurabiliriz.
Örneðin “Dünyanýn þeklinin elipsoit olmasýnýn nedeni dünyanýn kendi ekseni etrafýnda dönmesidir.”

Hipotezi Sýnamak Ýçin Deneysel Yöntem Tasarlama
Hipotezi sýnamak için bir deney tasarlarýz. Ne yapacaðýmýzý sýrayla belirleriz. Bu sýralama deneysel yöntemdir.
Örneðin “Bir dosya kâðýdýndan 1 cm eninde 4 adet þerit kesilir. Bu þeritler yýldýz þeklinde yerleþtirilir. Ve tam ortadan zýmbayla tutturulur. Açýkta kalan uçlar birleþtirilir ve bir þiþten geçirilir. Ve böylece esnek bir top yapmýþ oluruz. Bu kâðýttan esnek top dünyanýn ilk halini, toz ve bulut halini simgeler. Þeritlerin geçirildiði þiþ ele alýnarak döndürülür. Ne oluyor? Gözlenir.

Araç ve Gereçleri Toplama
Deneyde kullanacaðýmýz tüm araç ve gereçleri bir araya getiririz, gerekirse bazýlarýný hazýrlarýz.
Örneðin: Kaðýt, makas, cetvel, kalem, zýmba, þiþ

Deneyi yapma ve sonuçlarýný kaydetme
Deney yapýlýr ve sonuçlar gözlenir, gözlenen sonuçlar kaydedilir. Bu sonuçlar kullanýlan madde miktarý, deneyin ne kadar sürede olduðu, deneyin sonunda ne gibi deðiþiklik olduðu þeklinde verilerdir. Deney sýrasýnda olan tüm olaylar, gözlemler açýklamalar þeklinde yazýlmalýdýr. Uygulanan yöntemin sýrasýyla uygulanýp uygulanmadýðý önemlidir. Bu yüzden deney sýrasýnda aldýðýmýz tüm notlar bize ýþýk tutar. Eðer bir hata yaparsak bu notlar sayesinde hatamýzý kolaylýkla anlarýz.
Örneðin Deney sonunda esnek kaðýt topu döndürdükçe, topun üst ve alt kýsýmlarýnda basýlma, orta kýsmýnda þiþkinleþme görülür.

Hesaplamalar
Eðer elimizde sayýsal sonuçlar varsa, bunlarý bazý matematiksel iþlemler ile deðerlendirmek gerekir. Tablo da yapýlabilir. Ortaya çýkan sonuç basit çizimler yoluyla gösterilebilir.

Sonuç
Artýk soruya geri dönmenin zamaný geldi. Yaptýðýmýz tüm bu çalýþmalar, araþtýrmalar, deneylerle hipotezimiz sýnandý mý? Tekrar tüm yaptýklarýmýzý bir araya getirelim ve deðerlendirelim. Eðer yaptýðýmýz deney hipotezimizi sýnamadý ise, nerede yanlýþ olabileceðini araþtýralým. Yöntemimizi ya da kullandýðýmýz araç ve gereçleri deðiþtirmek durumunda kalabiliriz. Tekrar tekrar deneyelim. Eðer bir þey bulamamýþsak önemli deðil, çünkü, yine de bir þeyler öðrendik. Bilim sadece cevabý bulmak deðildir. Bir þeylerin iþlemediðini görmek, gerçekte biraz bir þeyler bilmektir. Unutmayalým, yaptýðýmýz deneyler planladýðýmýz gibi gitmezse bu durum cevabý bulmamýza önemli bir adým olabilir. Bu da bize yeni ufuklar açacaktýr. Sorular yeni sorulara, bu da bizi yeni hipotezlere götürecektir.

Bilimsel proje hazýrlamanýn basamaklarý

Bilimsel proje çalýþmasý merak ve gözlem ile baþlar. Çevremizde pek çok varlýk var ve çevremizde pek çok deðiþiklik oluyor. Bu varlýklarý ve deðiþiklikleri merak ederiz. Gökyüzü nasýl oluþmuþ? Neden mavi? Gökyüzünde neler var? Geceleri yýldýzlar parlýyor, ama her gece ayný yýldýzlar olmuyor. Neden? Yýldýzlar nasýl yer deðiþtiriyor? Sonra merak ettiklerimizle ilgili gözlemler yapmaya baþlarýz ve kendimizi bilimsel proje hazýrlarken buluruz. Ama yaptýðýmýz çalýþmanýn bilimsel olmasý için yapmamýz gerekenler, sýrasýyla uygulayacaðýmýz basamaklar var. Ýþte bunlar:

1. Projenin konusunu seçmek
Projenizi ilgilendiðiniz, üzerine düþündüðünüz, merak ettiðiniz konular üzerine seçin. Aklýnýza pek çok fikir gelebilir. Bunlarý not edin. Hemen karar vermeyin. Bunlarýn arasýnda sizin en güzel yapabileceðinizi, en merak ettiðiniz seçin. Bu proje sadece sizin seçeceðiniz konuda bilgili olduðunuzu göstermeyecek. Unutmayýn, sizin bir sorunuz var. Bu sorunun cevabýný vermek için bilimsel bir proje hazýrlýyorsunuz.

2. Bilgi toplamak
Projenin konusunu belirledikten sonra konunuzla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, insanlardan ve kurumlardan bilgi toplayýn. Bilginin yazýlý olmasý gerekmiyor. Konunuzla ilgili fotoðraf, asetat, saydam, model, afiþ ve bulabileceðiniz her türlü malzemeyi toplayýn. Projenizi en iyi nasýl sunabileceðinizi düþünün.

3. Bilimsel yöntem
Sizin bir sorunuz, merak ettiðiniz bir þey var. Projenizin amacý nedir? Ne bulmaya çalýþýyorsunuz? Sorunuzun cevabý ne olabilir? Varsayýmda yani ön tahminde bulunun. Varsayýmýnýzý gösterecek deneyler nasýl olabilir, hangi malzemeleri kullanabilirsiniz, hangi ölçümleri yapabilirsiniz?

4. Kontrollü deney yapmak ve sonuçlarý kaydetmek
Tasarladýðýnýz deneyi kontrollü olarak yapýn. Kontrollü olarak ve belirli bir iþlem sýrasý izlenerek laboratuarda tekrarlanan gözlemlere kontrollü deney denir. Deneyi yaparken tüm gözlemlerinizi, tüm düþünceleriniz not edin. Tüm notlarýnýz, çalýþmanýz bittikten sonra her þeyi toparlamanýzý kolaylaþtýracak, ayrýca eðer bir hata yaparsanýz, hatanýzýn nerede olduðunu gösterecektir. Hata yapmaktan korkmayýn. Bugün bilimin bize gösterdiði buluþlar ve keþifler uzun uðraþlarýn sonunda, tekrar tekrar deneme ve yine yýlmadan tekrar deneme ile gerçekleþmiþtir. Bilim sabýr ve özveri gerektirir. Bundan da korkmayýn. Eðer bilimsel yöntemi doðru þekilde uygularsanýz mutlaka bir sonuca ulaþýrsýnýz.

5. Grafikler, Tablolar, Çizimler, Modeller
Ne oldu? Bulduðunuz sonuç nedir? Sonuçlarýnýzý grafikler, tablolar, çizimler yolu ile gösterin. Bulduðunuz sonucu gösterecek maketler (modeller) de yapabilirsiniz.

6. Yaptýðýný Göster
Çalýþmanýz basit ve düzenli olmalý ama bir þeyin aynýsý olmamalý. Yaptýðýnýz maket, deney insanlarýn anlayabileceði þekilde düzenlenmeli, ayrýca yaptýðýnýz çalýþmaya eðlence de katabilirsiniz. Bunu, renkleri kullanarak, insanlarý þaþýrtacak, eðlendirecek düzenlemelerle yapabilirsiniz. Buradaki yaratýcýlýk size kalmýþ. Kullandýðýnýz bilimsel yöntemi gösterin.

7. Rapor Yazma
Projenizin öyküsünü anlatýn ne yapmak istediniz ve nasýl yaptýnýz? Bilimsel bir projenin raporu da belirli kurallara ve belirli sýraya göre yazýlýr. Bu kurallara ve sýraya uymalýsýnýz.

8. Sunuþ
Bilimsel bir projenin mutlaka sunuþu yapýlýr. Siz de projenizi arkadaþlarýnýza, öðretmenlerinize, ailenize, jüriye ve tanýmadýðýnýz pek çok insana sunacaksýnýz. Bu yüzden heyecanlanmamak elde deðil. Projeyi sunuþ pratikleri yapýn. Bir arkadaþýnýza, ailenize, öðretmeninize sunun, bunu bir kez yaptýktan sonra daha rahat edeceksiniz. Ayrýca unutmayýn konunuzu en iyi siz biliyorsunuz. Çok uðraþtýnýz, emek harcadýnýz, þimdi sizin bildiðiniz bilgileri diðer insanlarla paylaþma zamaný geldi. Her þey çok güzel olacak.

Bilimsel proje hazýrlarken bazý ipuçlarý
Bilimsel proje yarýþmalarý, sergileri, bilim þenlikleri, eðlenceli ve öðreticidir. Aþaðýda bazý ipuçlarý var. Bunlar size bilimsel proje hazýrlarken yardýmcý olacak ve öðrenirken eðlenmenin yolunu gösterecektir.

Yapacaðýnýz her þeyi not alýn. Amacýnýz ne, ne yapacaksýnýz, nasýl yapacaksýnýz ve diðer sorularý, tüm düþünceleriniz kayýt etmelisiniz. Bir defteri günlük þeklinde kullanabilirsiniz. Bu þekilde çalýþma sonunda her þeyi daha iyi toparlar, raporunuzu daha iyi yazarsýnýz. Ayrýca hata yaparsanýz, kolayca notlarýnýzdan hatanýn nerede olduðunu anlayabilirsiniz. Topladýðýnýz tüm belgeleri de bir dosya içinde saklayýn. Bunu projenizi sergilerken davetlilere de sunabilirsiniz.

Ýlgilendiðiniz konularý belirleyin ve yazýn. Ama hangisini seçeceksiniz? Bilimsel proje büyük bir çaba gerektirdiðinden, en çok merak ettiðiniz ya da uðraþýrken güzel zaman geçirebileceðiniz bir konuyu seçin. Bu þekilde ilgilendiðiniz konu hakkýnda daha çok þey öðrenirsiniz.

Projenizi yapmak ve anlamak için, her türlü yardým ve desteði alýn, ama gerçekleþtirirken ya da çalýþtýrýrken tek baþýnýza uðraþýn. Eðer kendiniz gerçekleþtirir ve çalýþtýrýrsanýz, yolunda giden ya da gitmeyen iþleri daha iyi anlarsýnýz. Projenizi daha iyi kavrar ve daha iyi sunarsýnýz.

Projenizi baþlatmak için son ana kadar beklemeyin. Proje, konunuz hakkýnda uygun malzeme toplamak, deney ya da maket yapmak ve yaptýðýnýz deneyi ya da maketi çalýþtýrmak gibi basamaklar içerir. Ýyi bir projede tüm bunlarý yapabilmek zaman gerektirir. Zamanýnýzý iyi kullanýn. Unutmayýn, bazen defalarca denemeniz, projenizde bazý yerleri deðiþtirmeniz gerekebilir.

Ýyi bir projenin karmaþýk olmasý gerekmez. Bir projeyi sergilerken, en önemli nokta, sizin projenize hakim olmanýzdýr. Karmaþýk proje iyi bir proje demek deðildir. Projenin konusu ne olursa olsun, projenin iyi olmasýný sizin çalýþmalarýnýz, konuyu nasýl ve neden seçtiðiniz, amacýnýz, bilimsel yöntemi uygulamanýz, nasýl çalýþtýðýnýz, raporunuz, projeyi sunuþunuz belirleyecektir.

Eðer projeniz sizin varsayýmýnýzý yani ön tahmininizi doðrulamýyorsa üzülmeyin. Bu güne kadar önemli bilimsel çalýþmalarýn bazýlarý, baþtaki ön tahminin reddedilmesi ya da bu tahmine karþý çýkýlmasý ile ortaya çýkmýþtýr. Çalýþmanýn sonunda, “Benim amacým þu olmasýna raðmen, ben ön tahminimi doðrulayamadým, çalýþmalarýmý tekrar gözden geçireceðim ve çalýþmalarýma þu noktadan yeniden baþlayacaðým” þeklinde bir sonuç çýkabilir. Bu da bir sonuçtur ve sizin ön tahmininizi doðrulayamamanýz sizin çalýþmanýzýn baþarýsýný etkilemez. Projeniz hala iyi bir projedir.

Bazen sizin aklýnýza gelen ilk proje en ilginç proje olabilir. Bu, iþ erken baþlamanýza neden olur. Ve basamaklarý uygulayarak güzel bir sonuca ulaþýrsýnýz. Ayrýca bir projeye baþlayýp, her sene çalýþtýðýnýz projeyi geliþtirebilir, o konu hakkýnda uzmanlaþabilirsiniz. Ve siz bir yola girdiniz mi, bir baþladýnýz mý önünüzde sonsuz yollar olacaktýr. Bazen bu yol iniþli çýkýþlý olacak, bazen saða ya da sola dönecek, bazen yol bitecek ve siz geri dönüp tekrar baþlamak zorunda kalacaksýnýz. Kolay gelsin…

Bilimsel proje raporu nasýl hazýrlanýr

Rapor seçtiðiniz konu hakkýnda yaptýðýnýz her türlü araþtýrmanýn özetidir. Baþlangýçtan bitiþe, bütün projenin toplanan ve gözlenen bilgilerini içerir.

Rapor kolay anlaþýlýr ve düzenli olmalýdýr. Konuyla ilgisi olmayan bir insan raporunuzu okuduðunda, sýrayla neyi neden ve nasýl yaptýðýnýzý, sonunda ne bulduðunuzu ve nasýl deðerlendirdiðinizi anlayabilmelidir. Bilimsel projenizi bir stant düzenleyerek, seyircilere sözlü olarak sunacaksýnýz. Rapor standýnýzdaki yazýlý sunumuzdur.

Eðer projeniz boyunca düþündüðünüz, planladýðýnýz ve yaptýðýnýz her þeyi düzenli olarak yazdýysanýz, yani günlük tuttuysanýz rapor yazmak çok kolaydýr.

Mümkünse raporunuzu bilgisayarda yazýn ve bir dosyada sunun. Ya da el yazýnýzla bir deftere yazýn. Genellikle raporlar 5-30 sayfa uzunluðundadýr. Satýr aralarýnda boþluk býrakýlýr. Bilimsel raporlar þu bölümleri içerir:

1. Baþlýk: Baþlýk bölümü 2 þekilde düzenlenebilir. Eðer projenizle bir yarýþmaya girecekseniz, jürinin objektif deðerlendirme yapmasý için, baþlýk bölümünde sadece projenizin adý yer alýr. Diðer türlü projenizin adý, sizin adýnýz soyadýnýz, unvanýnýz ve projenin baþlangýç-bitiþ tarihi baþlýk bölümüne yazýlýr.

2. Ýçindekiler: Ýkinci bölüm raporunuzdaki ana baþlýklarý ve bunlarýn bulunduðu sayfalarý bildirir.

3. Özet: Bu bölümde projeniz ana hatlarýyla çizilir. Özet bir sayfadan fazla olmaz. Her þey bir sayfayý geçmeyecek þekilde, kýsa ve öz olarak açýklanýr. Projenin adý, amaç kurulan varsayým, kýsaca kullanýlan metot ve bulunan sonuçlar yazýlýr. Genellikle özetin bir kopyasý jüri üyelerine verilir. Bu þekilde jüri üyelerinin yapacaðýnýz sunuþ hakkýnda bir fikri olur.

4.Giriþ: Giriþ bölümü bu projeyi neden seçtiðinizi ve projenin amacýný ifade eder, araþtýrmanýzla ilgili varsayýmýnýzý bildiririsiniz. Projenizi seçmenin bir nedeni vardýr. Bu merak ettiðiniz ve hakkýnda soru sorduðunuz bir konudur. Sorduðunuz soruyu araþtýrarak cevaplamaya çalýþýrsýnýz. Sorunun cevabýný önceden tahmin etmek ile siz bir varsayým kurmuþ olursunuz.

5.Yöntem-Araþtýrma: Eðer projeniz deney içeriyorsa, deneyin amacýný, kullandýðýnýz malzemeleri, deneyin yapýlýþýný madde madde yazmalýsýnýz. Eðer araþtýrma ise, konuyla ilgili bilgiler vermelisiniz.

6.Sonuç-Deðerlendirme: Deney yaptýysanýz, bulduðunuz sonucu, varsayýmýnýzýn doðrulanýp doðrulanmadýðýný, soru sorduysanýz, cevabý bildirirsiniz. Bulduðunuz sonuç hakkýnda deðerlendirme yaparsýnýz. Araþtýrma yaptýysanýz araþtýrmanýn sonucunu ve deðerlendirmesini yazarsýnýz. Bu bölümde de tablolar, þekiller, grafikler, resim ve fotoðraflar kullanabilirsiniz.

7.Kaynaklar: projeniz boyunca kullandýðýnýz tüm kaynaklarý bu bölümde yazacaksýnýz. Kaynaklar kitap, dergi, ansiklopedi gibi yazýlý olabilir. Yazýlý kaynaklarda kaynaðýn adý, yazarlarý, kaynaðý hangi kurumun bastýðý ve basým tarihi bildirilmelidir. Cilt ve sayfa numarasý da konulur. Kaynak olarak internet kullandýysanýz, internet adresini belirtmelisiniz. Kaynak, kiþi de olabilir. Kiþinin adýný, unvanýný ve bulunduðu kurumu yazmalýsýnýz.

8.Katkýda Bulunanlar: Projenin tamamýný tek baþýnýza yapmýþ olabilirsiniz. Ama fikir alýrken, deneyi yaparken ya da malzemeyi temin ederken bazý yardýmlar almýþ olabilirsiniz. Bu bölümde aldýðýnýz yardýmlar için, kiþilere teþekkür etmelisiniz. Her þey çok güzel olacak, kolay gelsin.

Bilimsel projenizi nasýl sunacaksýnýz

Bilimsel çalýþmalarýn önemli bir yönü de; fikirleri, bilgileri ve sonuçlarý iletmektir. Bilim adamlarý buluþlarýný bilimsel makale ve dergilerde yazarlar ve bilimsel toplantýlarda sunarlar. Ýyi bir sunuþ yapmayý öðrenmek, bilim adamlarý ya da bir fikri insanlara iletmek isteyen herhangi biri ya da genç bir mucit için deðerli bir beceridir. Sunuþ, proje boyunca harcadýðýnýz zaman ve emeðin son ürünüdür, proje ve seyirciler arasýndaki iletiþim ya da bilimsel proje yarýþmasýna katýlacaksanýz jüri ile sizin aranýzdaki iletiþimdir.

Sunuþunuzu yaparken stant kuracaksýnýz. Stant kurmanýn da belli kurallarý vardýr. Stant, deney, model, rapor, özetle proje boyunca aldýðýnýz notlarýn olduðu günlüðünüzün yer aldýðý masa ile proje adý altýnda, proje amacýnýn, varsayýmýnýn, yöntemin, bilginin, grafik, þekil ve fotoðraflarýn belirli bir düzenle bulunduðu panodan oluþur.

Baþarýlý bir stant için!
• Stant seyircilerin kolayca anlayabileceði þekilde düzenlenmelidir. Tüm bölümler birbirinden ayrý durmalýdýr. Planlýlýk ve düzenlilik ilkesini uygularsanýz sonuç baþarýlý olur. Karýþýk bir stant seyircilerin aklýný karýþtýrýr.
• Materyalleri panoya dikkatlice tutturun. Sunuþ sýrasýnda birden düþmesin, saða sola kaymasýn. Masanýzdaki materyallere dikkat edin. Masadan yanlýþlýkla düþmeyecek þekilde yerleþtirin.
• Eðer deney yapacaksanýz, deney þartlarýný saðlayýn.
• Panonuzdaki yazýlarýn okunabilir olmasýna dikkat edin yazý karakterini seçerken açýk ve net olmasýna özen gösterin
• Standýnýzda nasýl sunuþ yapacaðýnýzý önceden planlayýp size gereken alaný ayarlayýn. Yeriniz dar ya da geniþ olursa bir takým güçlükler yaþayabilirsiniz. Konu baþlýðýnýz panonuzun en belirgin yanýdýr. Standýnýza bakýldýðýnda ilk dikkat çekici olan projenizin adý olsun.
• Genellikle bilimsel proje yarýþmalarýnda sunuþ, jürinin deðerlendirmesini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Çünkü sizin sunuþunuz sadece jüri için deðil. Herhangi bir seyirci için projeye ne kadar hakim olduðunuzu gösterecektir. Ve çocuklar için ilk izlenim önemlidir.
• Jürinin ya da herhangi bir seyircinin nasýl olsun istersiniz? Projenizin planlanmasý ve düzenlenmesi baþarýlýysa her þey yolunda demektir.
• Bu planlamayý ve düzenlemeyi seyircilere yansýtmak istiyorsanýz, yine iyi bir planlama düzenleme yapacaksýnýz.
• Masada ve panoda yer alacak materyalleri belirli bir düzenle sergileyin masada deney ya da model, rapor, özet ve günlük yer alacak. Panoda projenin adýnýn altýnda solda amacýnýz, varsayýmýnýz, sorunuz ya da merak ettiðiniz konu, kullandýðýnýz yöntem, ortada bilgiler, resim, grafik ve fotoðraflar saðda ise sonuç ve deðerlendirme sýrayla yazýlmalýdýr.
• Sunuþunuzu eðlenceli ve etkili yapabilirsiniz. Bunun için, iþin içine þov katýn.
• Dikkatleri üzerinize çekin. Seyircileri projenize daha yakýndan bakmasý için standýnýza davet edin.
• Seyircilerin projenizi incelemesi, özet bilginizi ya da raporunuzu okumasý için teþvik edin.
• Yaptýðýnýz iletiþimle profesyonel bir iþ yaptýðýnýzý hissettirin
• Renkler ve resimler dikkat çeker. Bir ya da iki renk kullanýn. Bazen çok renkli standlar insanlarý þaþkýna çevirir.
• Kontrast renkleri kullanmak “örneðin siyah ile beyazý, kýrmýzý ile yeþili” daha etkili olabilir.
• Renkleri projenizin içeriðini yansýtmak için de kullanýn. Bitkilerle ilgili bir proje için; yeþil, hava ya da suyla ilgili bir proje için; mavi kullanabilirsiniz.
• Fosforlu renkler dikkat çeker ama projenizin ciddiyeti azalabilir.
• Bazý renkler bir araya gelince hoþ bir görüntü olur, ama bazýlarý da bir araya gelince zevksiz bir þey ortaya çýkar.
• Koyu renkleri kullanýrken dikkatli olun. Standýnýz az ýþýk bir yerde olursa, seyirciler sunuþunuzu görmekte güçlük çekebilir.
• Panonuza projenizi açýklayacak resimler yerleþtirebilirsiniz.
• Ýlk izlenimin önemli olduðunu biliyorsunuz artýk. Projenizin baþlýðý seyircileri kendine çekecek özellikte olmalýdýr. Belirli bir uzaklýktan görülebilmelidir.
• Sözlü sunuþ! Kiþisel görünümünüzden ve kendinizden emin olun. Ýyi bir görünüþ karþýnýzdakine güven verir.
• Gülümseyin. Gülümseyerek ve rahat davranarak karþýnýzdakileri de rahatlatýn. Projenizin her þeyini siz biliyorsunuz. Karþýnýzdakiler projenizi merak ediyor, incelemek ve bilgi almak istiyorlar. Unutmayýn, onlara her þeyi siz anlatabilirsiniz.
• Seyircilerin gözlerine bakýn. Araþtýrmanýn hakkýnda önemli bilgilerin söyleyin. Ne, neden ve nasýl yaptýðýnýzý, ne bulduðunuzu ve nasýl deðerlendirdiðinizi standýnýzdaki malzemeleri kullanarak anlatýn.
• Kendinizi konuþma kartlarý hazýrlayabilirsiniz. Nasýl sunuþ yapacaðýnýzý, standýnýzdaki hangi malzemeleri nerede kullanacaðýnýzý belirleyin. Ama unutmayýn, seyirciler merak edip, sorular soracaklardýr. Yine unutmayýn, bu projeyi siz yaptýnýz, her türlü soruya cevap verebilirsiniz.
• Eðer þimdiye kadar projenizde bilimsel yöntemi kullanýp, proje boyunca notlar alýp, raporunuzu iyi bir þekilde hazýrlayýp, planlý ve düzenli çalýþtýysanýz ve bir de standýnýzý iyi ve özenle bir þekilde düzenlediyseniz baþarýlý olacaksýnýz.

Çevrimdışı bounce

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 35
  • Profili Görüntüle
Ynt: Proje Nasýl Hazýrlanýr?
« Yanıtla #8 : 19 Ekim 2008, 11:56:16 »
Kaynakça Nasýl Yazýlýr?


Proje yürütülürken yararlanýlan kaynakça yazýlmalýdýr.

Yazarýn Soyadý, Adýnýn ilk harfi. (Tarih). Makalenin adý. Derginin adý, cilt(sayý), sayfa numarasý.

-Tüysüz, C. (2003). Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öðretiminin Öðrenci Baþarýsýna Ve Tutumuna Etkisine Bir Örnek: Mol Kavramý Ve Avogadro Sayýsý, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 34-45.
-Mathematics and language. http://www.sciec.com, Eriþim tarihi: 12.06.2006.


Yazarýn Soyadý, Adýnýn ilk harfi. (Tarih). Kitabýn adý. Basýldýðý Yer: Yayýnevi

- Açýkgöz, K. (2003). Aktif Öðrenme. Ýzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayýnlarý.