Gönderen Konu: MEYVECÝLÝKTE BORDO BULAMACI KULLANIMI VE ÖNEMÝ  (Okunma sayısı 39290 defa)

Çevrimdışı exclusive

  • Acemi Üye
  • **
  • İleti: 95
    • Profili Görüntüle
MEYVECÝLÝKTE BORDO BULAMACI KULLANIMI VE ÖNEMÝ
« : 05 Nisan 2008, 15:31:35 »
Bordo bulamacý, göztaþý (Bakýr Sülfat %98) ve kireç kullanarak hazýrlanan bir karýþýmdýr. Bordo bulamacý çok sayýda mantari ve bakteriyel hastalýklara karþý kullanýlabilen bir tarým ilacýdýr. Özellikle sonbaharda (yapraklarýn ¾’ü yada tamamý döküldüðünde) ve ilkbaharda (gözler uyanmadan önce) meyve aðaçlarýna bordo bulamacý uygulandýðýnda, ertesi yýl çýkabilecek potansiyel olarak bulunan pek çok hastalýða karþý etkili ve ekonomik bir mücadele ilacý olmaktadýr. Bazý meyvecilerimiz bordo bulamacýna meyve aðaçlarýnýn aspirini diye adlandýrmaktadýrlar. Kýsmen doðru kabul edebileceðimiz bir tabirdir. Sonbahar ve ilkbaharda bordo bulamacý kullanýlmadan bazý bakteriyel hastalýklarla mücadelede tam baþarýya ulaþmak mümkün deðildir. Bordo bulamacý kullanýma hazýr halde ilaç bayilerinde bulunabileceði gibi, bakýr sülfat (göztaþý) ve kireç ile hazýrlanýp kullanýlmasý da mümkündür. Ancak hazýr bordo bulamacý kullanýlmasý halinde, kullanma dozunun önceden iyi bilinmesi gerekmektedir.

Bordo Bulamacýnýn Hazýrlanýþý Bordo bulamacýnýn dozlarý,  kullanýlacaðý zamana göre deðiþmektedir. Meyve aðaçlarýna sonbahar ve ilkbaharda uygulanacak koruma amaçlý genel kullaným dozlarý %2 ve %1’liktir. Aþaðýda örnek olarak verilen %1’lik bordo bulamacýnýn hazýrlanýþý esas alýnarak diðer oranlarda bordo bulamacý hazýrlanabilir. %1’lik Bordo Bulamacýnýn  Hazýrlanýþý (10 Litre yani yaklaþýk bir sýrt tulumbasý için ) Ýçin Gerekli Madde Ve Malzemeler:

·       100 gr göztaþý ve 100 gr sönmüþ kireç (veya 50 gr sönmemiþ kireç),

·       20 litrelik 1 adet plastik kova,

·       Yaklaþýk 1 m uzunluðunda aðaçtan iki adet sopa.

  100 gr sönmüþ kireç bir plastik kovaya konur ve üzerine bir miktar temiz su ilavesiyle karýþtýrýlarak ayran kývamýna getirilir. Benzer þekilde 100 gr göztaþý ayrý bir plastik kovaya konur ve üzerine bir miktar temiz su ilavesiyle karýþtýrýlarak 2 litreye tamamlanýr. Ýlaçlama pompasýna (örneðin; 10 lt lik) deposuna bir miktar su (1-2 litre) konur. Bunun üzerine önce hazýrlanan sönmüþ kireçli su tankýn süzgecinden geçirilerek boþaltýlýr. Daha sonra hazýrlanan göztaþý eriyiði yine tank süzgecinden geçirilerek yavaþ yavaþ boþaltýlýrken bir yandan da devamlý karýþtýrýlýr. Böylece açýk mavi renkli bir bulamaç meydana gelir.Ýlaçlama pompasý (pulverizatör) su ilavesiyle 10 litreye tamamlanýr. Böylece %1 lik 10 litre ,bordo bulamacý hazýrlanmýþ olur. Siz bu ölçüleri kullancaðýnýz alan ve miktara göre uyarlayarak kullanabilirsiniz.

Bordo Bulamacýný mutlaka kontrol ediniz . Usulüne uygun olarak hazýrlanan bordo bulamacýnýn mavi renkte, nötr veya alkali olmasý arzu edilir. Tek baþýna göztaþý eriyiði yakýcýdýr. Konulan kirecin yeterli gelip gelmediðini kontrol etmek için 3-5 cm boyunda, passýz,  parlak bir çivi hazýrlanan bordo bulamacýna batýrýlarak 4-5 dakika bekletilir ve sonra çýkarýlýr. Çivi üzerinde esmer, kýrmýzý bir leke meydana geldiyse biraz daha kireçli su ilavesi gereklidir. Þayet çivi olduðu gibi lekesiz çýkar ise ilaç iyi hazýrlanmýþ ve kullanýma hazýr demektir.

Bordo Bulamacý hazýrlanýrken ve kullanýrken dikkat edilecek bazý noktalar vardýr. Öncelikle Bordo bulamacý hazýrlanýrken demir, saç gibi metal kaplar kullanýlmamalýdýr. Bordo bulamacý hazýrlanýrken daima kireçli suyun üzerine, göztaþý eritilmiþ su ilave edilir. Tersi durumda kimyasal tepkime deðiþeceðinden istediðimiz etki bulamaçta oluþmaz. Ýlaçlama tankýna sönmüþ kireç eriyiði ve göztaþý eriyiði boþaltýlýrken süzgeçten geçirilmesi gerekir. Süzgeç kullanýlmaz ise bazý artýk parçacýklar ilaçlama aletinin memesini týkar.  Bordo bulamacý hiçbir ilaçla karýþtýrýlýp atýlmamalýdýr. Aðacýn üst dallarýndan baþlayarak alta doðru aþýrýya kaçmadan, yýkama þeklinde (boþ, kuru dal kalmadan tüm gövde) ilaçlama yapýlýr. Ýlaçlamadan sonra 10 saat içinde yaðýþ olursa ilaçlamayý tekrar etmek gerekir. Hazýrlanan ilacýn en geç bir gün içinde kullanýlmasý tercih edilir. Hemen kullanýlmayacaksa hazýrlanmýþ olan 10 litre bordo bulamacýna 20 gr þeker yada 0,1 litre yaðsýz süt karýþtýrýlmak suretiyle 15-20 gün muhafaza etmek mümkündür. Bordo bulamacý atýldýktan sonra ilaçlama aleti temizlenmelidir.

Bordo bulamacý Elma ve armut kara lekesi, armutlarda memeli pas, yumuþak çekirdekli meyve aðaçlarýnda ateþ yanýklýðý, monilya, eriklerde cep hastalýðý, kayýsý aðaçlarýnda sürgün ve dal yanýklýðý, kayýsýlarda yaprak delen, sert çekirdekli meyve aðaçlarýnda bakteriyel kanser ve zamklanma, kiraz dal yanýklýðý , þeftali yaprak kývýrcýklýðý, þeftalide yaprak delen, meyve aðaçlarýnda armýllarýa kök çürüklüðü, baðlarda ölü kol, bað antraknozu, bað mildiyösü hastalýklarýna karþý kullanýlabilmektedir. Yukarýda belirttiðim gibi bazý çiftçilerinde adlandýrdýðý bir nevi aspirin. Daha geniþ bilgi için uzman kiþilere danýþmayý ihmal etmeyiniz. Bu haftalýk bu kadar haftaya görüþmek dileðiyle ürününüz bereketli olsun.Ziraat Mühendisi
Bekir Çakýr

Mühendis Forum

MEYVECÝLÝKTE BORDO BULAMACI KULLANIMI VE ÖNEMÝ
« : 05 Nisan 2008, 15:31:35 »

Çevrimdışı serkan2812

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 1
    • Profili Görüntüle
Ynt: MEYVECÝLÝKTE BORDO BULAMACI KULLANIMI VE ÖNEMÝ
« Yanıtla #1 : 17 Mayıs 2009, 13:41:33 »

Teþekkürler
« Son Düzenleme: 17 Mayıs 2009, 13:42:17 Gönderen: serkan2812 »