Gönderen Konu: Psikometrik Diagram ve Parametreleri  (Okunma sayısı 24848 defa)

Çevrimdışı exclusive

  • Acemi Üye
  • **
  • İleti: 95
    • Profili Görüntüle
Psikometrik Diagram ve Parametreleri
« : 02 Nisan 2008, 23:30:25 »
þekilde basit olarak diagramýn okuma teknikleri gösterilmiþtir.
Bildiðiniz üzere nemli havanýn termodinamik özelliklerinin incelendiði ve özellikle konfor klimasý ve endüstriyel prosesler için çözüm yöntemlerini kapsayan bilim dalýna Psikrometrik diyoruz. Psikrometri havanýn özelliklerini inceleyen bilim dalýdýr. Dünyayý saran atmosfer; havalandýrma ve klima iþlerinde istenilen koþullarý saðlamak üzere, termodinamik bir çalýþma malzemesi olarak kullanýlýr. Havalandýma yolu ile ýsýtma, soðutma sistemleri üzerinde çalýþan mühendisler, ortamýn gerektiði gibi þartlandýrýlmasý için nemli havanýn doðru özellikleri bilinmelidir. Sistemin saðlýklý bir þekilde tasarlanmasý için bu gereklidir.


Yukarýda anlatýldýðý üzere atmosferik havanýn sýcaklýðý ve basýncý yüksekliðe baðlý olarak deðiþtiði gibi coðrafi yerleþim ve hava koþularýna baðlý olarak da farklýlýk göstermektedir. Havanýn özelliklerinin belli bir standartta hesaplanmasý için Standart atmosfer tanýmý doðrultusunda yapýlmasý amaçlanmýþtýr. Deniz seviyesi 15°C sýcaklýk ve standart barometrik 101.325 kPa olarak alýnmaktadýr. Troposphere (Alt atmosfer) boyunca sýcaklýðýn doðrusal olarak arttýðý ve stratosphere alt kademelerinde sabit duracak þekilde azaldýðý için alt atmosferin ideal gaz olarak davranan kuru havadan meydana geldiði kabul edilmiþtir. Bu yüzden deniz seviyesinden yüksekliklerde bir düzeltme söz konusu olur. Sabit yerçekimi ivmesi 9.807 (m/s) olarak alýndýðýnda pratik olarak düzeltme miktarý;

Dm=(Pd-P1/P1)

ifadesi ile bulunabilir.

Çalýþma kolaylýðý bakýmýndan nemli havanýn termodinamik özellikleri grafiksel bir ortama aktarýlmýþtýr. Bu grafiksel ortama psikrometrik diagram denir. Psikrometrik diagram sayesinde klima ve havalandýrma mühendisliðinde sistem tasarýmý sýrasýnda karþýlaþýlan sorunlara çare bulmak, çeþitli çözüm yollarý hakkýnda fikir edinmek mümkündür. Havanýn her türlü özelliðini (nem miktarý, entalphy, kuru ve yaþ termometre sýcaklýklarý, izafi nem) psikrometrik diagram üzerinde görmek, çið noktasý sýcaklýðýný saptamak, yoðuþma , duyulur ve gizli ýsý gibi iþlemleri göstermek, matematiksel olarak çözümü çok uzun süren külfeti olan iþlemlerin sonuçlarýný grafiksel olarak kolayca saptamak mümkündür. Bunun içindir ki psikrometrik diagram bu iþlerle uðraþan mühendislerin ve teknik adamlarýn sýkça kullandýðý bir grafiksel ortamdýr. Psikrometrik diagram ilk defa 1923 yýlýnda Molier tarafýndan oluþturulmuþtur. Molier, diagramý oluþtururken kuru termometre sýcaklýklarýný apsis eksenine, nem miktarlarýný ise ordinat eksenine yerleþtirmiþtir. Bugün kullandýðýmýz diagram Molier’in diagramý ile hemen hemen aynýdýr. Bu tasarýmý sayesinde diagram sýnýrlarý içinde kalan herhangi bir noktanýn termodinamik özelliklerini öðrenmek mümkündür.
Fig.1

Þimdi diagram üzerinde iþaretlediðimiz noktanýn özelliklerini aþaðýdaki þekilde görelim. Þekildeki t havanýn kuru termometre sýcaklýðýný, t* yaþ termometre sýcaklýðýný, td noktasý çiðlenme noktasý sýcaklýðýný, h nemli havanýn entalpisini, h* yaþ termometre sýcaklýðýndaki doymuþ buharýn entalpisini gösterir. Yaþ termometre sýcaklýðýndaki doymuþ buharýn entalpisi ile nemli havanýn entalpisi arasýnda (h*-h) kadar bir entalpi farký görülmektedir. Baþka bir deðiþ ile bu entalpi farký kýzgýn buharýn entalpisi ile ayný yaþ termometre sýcaklýðýndaki doymuþ buharýn entalpisi arasýndaki farktýr. Entalpi çizgilerinin çizilmediði diagramlarda entalpi deviasyon eðrileri çizilir. Bunun sebebi ölçüm sýrasýnda bulunan entalpi sapmasýný göstermek içindir.

Psikrometrik diagramý daha yakýndan tanýmak ve hazýr 16 çeþit proses makrosu ile projenizle ilgili birkaç deðeri yazarak konfor klimasý ve endüstriyel uygulamalara dönük proses çözümleri yapabilmek için MTH için Psikrometrik diagramý kullanabilirsiniz.

Evet arkadaþlar, Mekanik tesisat iþlerinin belkide kalbindeki aslan psikrometridir. Psikrometrik diagramý anlayarak ve üzerinde prosesler çözer hale gelerek sizde iþlerinizde profesyonelliði yakalýyabilirsiniz. Bir dahaki yazýmda psikrometrik diagramý ve üzerinde yapýlcak iþleri irdeleme devam edeceðiz. Hoþçakalýn.Fig.2

Diagram üzerindeki apsis ve ordinat eksenine paralel devam eden düþük kuru termometre sýcaklýklarýnda birbirine yaklaþan eðriler izafi nem eðrileridir. Diagramýn en dýþýnda kalan izafi nem eðrisine %100 eðrisi veya doyma eðrisi denir. Bu eðri psikrometrik iþlemlerde özel bir yere sahiptir. Doyma eðrisi havanýn normal çalýþma ortamý ile sisli bölge arasýndaki sýnýrý teþkil eder. Yoðuþma olaylarý doyma eðrisinin üzerinde gerçekleþir. Ýzafi nem eðrilerinin, düþük kuru termometre sýcaklýklarýna doðru gittikçe birbirine yaklaþtýklarý görülür. Bundan dolayý düþük kuru termometre sýcaklýklarýnda havanýn tutabileceði nem miktarlarýnda azalma görülür.

ALINTIDIR...

« Son Düzenleme: 26 Nisan 2008, 21:31:50 Gönderen: exclusive »

Mühendis Forum

Psikometrik Diagram ve Parametreleri
« : 02 Nisan 2008, 23:30:25 »

Çevrimdışı Tolga Olur

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 2
    • Profili Görüntüle
Ynt: Psikometrik Diagram ve Parametreleri
« Yanıtla #1 : 06 Temmuz 2008, 02:50:53 »
Teþekkürler Arkadaþým.


Okulda psikrometrik konularýnda oldukça baþarýlýydým :)


seviyorum psikrometriyi