Gönderen Konu: Geri Dönüþüm Niçin Önemlidir?  (Okunma sayısı 5383 defa)

Çevrimdışı fulya

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 32
    • Profili Görüntüle
Geri Dönüþüm Niçin Önemlidir?
« : 21 Kasım 2007, 18:59:56 »
Doðal Kaynaklarýmýz Korunur; Doðal kaynaklarýmýz dünya nüfusunun artmasý ve tüketim alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadýr. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, deðerlendirilebilir nitelikli atýklarý geri dönüþtürmek sureti ile doðal kaynaklarýmýzý verimli kullanmak zorundayýz. Bu nedenle geri dönüþüm doðal kaynaklarýmýzýn korunmasý ve verimli kullanýlmasý için son derece önemli bir iþlemdir. Örneðin; kâðýdýn geri dönüþümü ile ormanlarda aðaçlarýn daha az kesilmesini saðlamýþ oluruz. Benzer þekilde plastik atýklarýnýn geri dönüþümü ile petrolden tasarruf saðlanabilir.

Enerji Tasarrufu Saðlanýr; Geri dönüþüm malzeme üretiminde endüstriyel iþlem sayýsýný azaltmak suretiyle enerji tasarrufu saðlar. Örneðin; metal içecek kutularýnýn geri dönüþümü iþleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüþtürüldüðünde bu metallerin üretimi için kullanýlan maden cevheri ve bu cevherin saflaþtýrýlma iþlemlerine gerek olmadan üretim gerçekleþtirilebilmektedir. Bu þekilde bir alüminyum kutunun geri dönüþümünden % 96 oranýnda enerji tasarrufu saðlanabilir. Benzer þekilde katý atýklarda ayrýlan kaðýdýn yeniden iþleme sokulmasý için gerekli olan enerji normal iþlemler için gerekli olanýn % 50’si kadardýr. Ayný þekilde cam ve plastik atýklarýn da geri dönüþümünden önemli oranda enerji tasarrufu saðlanabilir.

Atýk Miktarý Azalýr; Geri dönüþümün uygulanmasý ile çöplere giden atýk miktarýnda azalma saðlanarak bu atýklarýn taþýnmasý ve depolanmasý iþlemleri için daha az miktarda alan ve daha az enerji kullanýlmýþ olur. Evsel atýklar için bu azalma aðýrlýk olarak fazla olmamakla birlikte hacimsel olarak bakýldýðýnda oldukça önemli bir oran teþkil etmektedir.

Geri Dönüþüm Geleceðe ve Ekonomiye Yatýrým Demektir; Geri dönüþüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatýrýmdýr. Hammaddenin azalmasý ve doðal kaynaklarýn hýzla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çýkabilecek ve iþte bu noktada geri dönüþüm ekonomi üzerinde olumlu yapacaktýr. Yeni iþ imkanlarý saðlayacak ve gelecek kuþaklara doðal kaynaklardan yararlanma olanaðý saðlayacaktýr.

Tüm bunlarýn ötesinde geri dönüþüm DOÐAL KAYNAKLARIN EN VERÝMLÝ ÞEKÝLDE KULLANILMASINI SAÐLAYACAK, GELECEK KUÞAKLARA POTANSÝYEL KAYNAKLARIN MÜMKÜN OLABÝLEN EN FAZLA MÝKTARINI BIRAKABÝLECEK EN ÖNEMLÝ KATI ATIK YÖNETÝM BÝÇÝMÝDÝR


Geri Dönüþüm Sisteminin 5 Temel Basamaðý   

Kaynakta Ayýrma; Deðerlendirilebilir nitelikli atýklarý çöple karýþmadan oluþtuklarý kaynakta ayýrarak biriktirme.

Deðerlendirilebilir Atýklarý Ayrý Toplama; Bu iþlem deðerlendirilebilir atýklarýn çöple karýþmadan temiz bir þekilde ayrý toplanmasýný saðlar.

Sýnýflama; Bu iþlem kaynaðýnda ayrý toplanan malzemelerin cam, metal plastik ve kâðýt bazýnda sýnýflara ayrýlmasýný saðlar.

Deðerlendirme; Temiz ayrýlmýþ kullanýlmýþ malzemelerin ekonomiðe geri dönüþüm iþlemidir. Bu iþlemde malzeme kimyasal ve fiziksel olarak deðiþime uðrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.

Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandýrma; Geri dönüþtürülen ürünün yeniden kullanýma sunulmasýdýr
« Son Düzenleme: 21 Kasım 2007, 19:01:45 Gönderen: fulya »

Mühendis Forum

Geri Dönüþüm Niçin Önemlidir?
« : 21 Kasım 2007, 18:59:56 »