Gönderen Konu: YAVUZ ÞÝMÞEK ANLATIYOR---YANGIN TESÝSATI PROJESÝ ,SPRÝNKLER SÝSTEMÝ , DERSLERÝ  (Okunma sayısı 63202 defa)

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
iletiþim için

0554-4913821

enerjimuhendisi@hotmail.com
tymimarlikmuhendislik@gmail.com

yavuz þimþek
mak.müh

TY Mimarlýk Mühendislik Ýnþaat Enerji ltd þti.
gevher nesibe mah istasyon cd soylu iþmerkezi  6/44
kocasýnan/kayseri
tl :0352 231 6369


her tür sýhhý tesisat ýsýtma soðutma,  havalandýrma ekb mekanik tesisat
yangýn tesisatý projelendirme ve tahahüt  uygulama iþleriniz için arayýn
görüþelim..------------------------------------------------------------------------------------------------------------

burada yazýlý olan bütün makale VE yazýlarýmý,yorumlarýmý ve örneklerimi
tezlerinizde ,derslerinizde ,projelerinizde ,makalelerinizde kullanabilirsiniz.Kaynak belirtmek þartý
ile.
BÝLGÝ MÝLLETÝMÝZÝN ÖZ MALIDIR.HAKKIM MÝLLETÝME HELAL OLSUN.
---------------------------------------------------------------------------------------------

ÝLK SÖZ VE GÝRÝÞ

"efendiler ve ey millet, biliniz ki, türkiye cumhuriyeti þeyhler, derviþler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. en doðru en hakiki tarikat, MEDENÝYET  VE BÝLÝM tarikatýdýr."
                                                                                                             ATATÜRK

merhaba ben yavuz þimþek. kayseride mekanik proje  iþleriyle iþtigal etmekteyim.yangýn tesisatý konusunda meslektaþlarýmýn yazýlý ve derli toplu kaynak sýkýntýýs olduðu kanaatindeyim.Bilgi ve tecrübelerimizi paylaþmamýzýn ülkemiz ve milletimiz için çaðdaþ uygarlýk yolunda elzem olduðu düþüncesindeyim.

Bu yazýlarý her gün güncelleyeceðimden dolayý zaman zaman ziyaret etmenizi öneririm.Çünki devamlý güncellenecek be konuyla ilgili yeni bölümler ekleyeceðim.


Yüce önderimiz ATATÜRK'ümüzün dediði gibi- "hayatta en hakiki mürþit ilimdir"

xxxxxx

Ülkemizin her tarafýnda bu iþle uðraþan meslektaþlarýmla paylaþamak üzere bu yazýlarý yazýyorum.eksiklerim varsa uyarýlarýnýzý beklerim.

türk milleti bilim ve ilim ýþýðýnda uygarlýk seviyesinin en üstüne ulaþacaktýr.


bu kadar hamasetten sonra konuya gelelim:

YANGIN TESÝSATI PROJELENDÝRÝLMESÝ KONUSUNA GÝRÝÞ


Otomatik siprinkler sistemi yangýný baþlangýçta tespit etmek ve suyla söndürmek veya söndürme iþemini diðer yollarla tamamlayabilmek için yangýný kontrol altýnda tutmak maksadýyla tasarlanýr.
sprinkler sistemi ,su beslemesi(veya beslemeleri) ve bir veya birden fazla sprinkler tesisatýndan oluþur.Bu tesisatlarýn her biri tesisat ana kontrol vanalarý ve sprinkler baþlýlarý takýlmýþ borulardan ibarettir.Sprinkler baþlýklarý, gerekli olduðu durumlarda fýrýnlar veya ocaklarda raflarýn altýna ve arasýna veya belirtilem konumlarda çatý veya tavana monte edilebilir.
tipik bir sprinkler tesisatýnýn ana elmanlarý þunlardýr.

1-sprinkler baþlýðý
2-yükseltici boru
3-tasarým noktasý seçilmesi
4-daðýtým bprusu uzantýsý(branþman veya ana daðýtým borusunun ara kýsýmlarý)
5-boru kolu(branþmandan sprinklere giden boru)
6-ana daðýtým borusu
7-kontrol vana seti
8-yükseltici (kolon borusu)
9-ara borusu(sprinkler arasý branþman borularý)
10-seviye farký(kolonlar kiriþler baþka nedenlerle kod deðiþikliði oldugunda kullanýla yükseltme borusu)

bir sprinklerin ana bileþenlerini gösteren þemayý görmek içints en 12845/nisan2007 bakabilirsiniz.

yangýn esnasýnda bütün sprinkler çalýþmaz sadece yangýn meydana gelen mahale hitap eden kýsýmdaki sprinkler çalýþýr.Yani baþka deyiþle ýsý artýþýna muhatap kalan ve yeterince cidarý ýsýnmýþolan sprinkler devreye girerler.

TERÝMLER VE TARÝFLER

sprinkler tesisatýnda kullanýlan terimler ve tarifler þu þekilde sýralanabilir

'A' göstergesi

besleme borusu kapatma vanasý ve tek yönlü vana arasýndadýr,þehir þebekesine baðlanmýþ basýncý ölçer

Hýzlandýrýcý

Çalýþan sprinklerde,hava ve inert gaz basýncýndaki düþmenin erken belirlenmesiyle kuru durumdaki kompozit (karma) alarm vanasýnýn veya bir kuru alarma vanasýnýnçalýþmasýndkai gecikmeyi azaltan cihaz.

Alarm Deney Vanasý

Su motoru yangýn alarmýnýn ve / veya bununla ilgili elektirk yangýn alarmýnýn çalýþmasýný deneyle takip etmekiçin içerisinden su çekileiblen vana.

Alarm Vanasý

Sprinkler tesisatý çalýþtýðýnda su motoru yangýn alarmýnýda baþlatan  ýslak,kuru veya bunlaýrn bileþimiyle meydana gelen tek yönlü vana

Çalýþma Alaný

Bir yangýnda çalýþacak olan sprinkler grubu için tasarlandýðý varsayýlan en güyük alan.

Kontrol Vana Grubu

Bir sprinkler tesisat grubu için kullanýlan alarm vanasý  durdurma vanasý ilgili bütün vanalar ve ayrdýmcý donanýmlardan oluþan tertibat.

devamýný öðrenmek için TS EN 12845 NÝSAN 2007 YE BAKABÝLÝRSÝNÝZ.

Yangýn tesisatýyla ilgili yazýlara devam edeceðim.
þimdilik esen kalýn
YAVUZ ÞÝMÞEK
« Son Düzenleme: 16 Şubat 2012, 10:18:25 Gönderen: yavuz þimþek »

Mühendis Forum


Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
KAYSERÝLÝ SENDEN KORKMAZ YANGIN TESÝSATI
« Yanıtla #1 : 04 Mart 2009, 20:32:50 »
sevgili mühendis arkadaþlar

 yangýn tesiatý projesi yaparken öncelikle belirlememiz gereken baýz karakteristikler vardýr.bunlardan en önemlisi yangýn sýnýfýnýn belirlenmesidir.

daha sonrada kullanýlacak olan sprinkler cinsilerini belirlemek,yangýn suyu deposunun yeterliliði ve yerini belirlemek,yangýn pompa odasýnýn yeri, diðer katlara gidilecek yangýn ana kolonlarýnýn yerlerinin belirlenmesi,sprinklerin sayýsý,duvarlara ve kolonlara ve birbirlerine olan mesafelerinin hesaplanmasý ve krtik devre hesabýnýn yapýlmasý,hidrolik hesabýnýn yapýlmasý boru çaplarýnýn hesaplanmasý ve bulunan deðerlere göre pompa seçimi, daha sonrada sonuçlara göre yangýn sprinklerinin tesisatýnýn mimair plan üzerinde kat planalrýna yerleþtirilmesi ve daha sonra kolon þemasýnýn ayarlanmasý ve çizilmesi iþlemleri genel olarak yangýn tesisatý çiziminin aþamalarý olarak söylenebilir.

YANGIN TESÝSATINI GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMEYÝN.KAYSERÝLÝ YANGIN TESÝSATINDAN KORKMAZ
SU KESÝNTÝSÝNDEN KORKAR :)

YAVUZ ÞÝMÞEK/MAKÝNA MÜHENDÝSÝ/KAYSERÝ
« Son Düzenleme: 07 Mart 2009, 02:29:27 Gönderen: yavuz þimþek »

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
yangýn tesiatý sadece sprinklerden ibaret deðildir.
ayrýca yangýn dolaplarý  tesisatý da bu tesisatýn bir parçasý olup, sprinkler uygulamasý olmasý yangýn dolaplarýnýn konulmasýný engellemez.Yangýn dolapalrý mutlaka konulmalýdýr ve sprinklere ilave bir yangýn önlemidir.
SPRÝNKler sistemi özellikle 20 araç sayýsýný geçen kapalý otopark larda ve alaný 2000 m2 yi geçen ticarethanelerde yapýlmasý yönetmelik ve kanun gereði zorunlu bir uygulamadýr.
Yapýnýn  bütün katlarýna ve bölümlerine sprinkler tesisatý çekilmez.Sadece yönetmelikte belirtilen kýsýmlara sprinkler tesiatý çekilir.Yangýn dolaplarý ise her bölüme her kata yönetmelikte belirtilen þekliyle mutlaka konulur.
yangýn tesisatý projeleri ilgili belediyelerinden onaylanmadan önce itfaiye müdürlüklerinin ilgili kýsýmlarýndaki yetkililerce kontrol edilip uygun görülmesi þartý vardýr.Yapýlarýn inþaatý bittikten sonra mesken ruhsatý alýnmadan önce itfaiye birimleri yangýn tesisatýnýn son halini görerek ve test ederek(gerekli görülürse) projeye uygunluðu onaylandýktan sonra belediyeye vereceði uygunluktan sonra yapý mesken ruhsatý alabilir.
Yangýn dolaplarý dakikada 100 lt/dk debili olarka hesaplanýr ve en az 2 yangýn dolabýnýn ayný anda çalýþacaðý düþünülerek 60 dakika boyunca su ihtiyacýný karþýlayacaðý düþünülerek en az 12000 lt/saat debili kapasiteyi karþýlayacak ana daðýtým boru çapý belirlenir ve kodlara göre dikkat edilerek yerleþtirili.rHer yangýn dolanbý giriþinde AR 110 ÇAPLI ÝTFAÝYE RAKORU  konulmasý gereklidir.

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
sevgili mühendis arkadaþlar
orta sýnýf bir yangýn türünde ki genelde hespalar bu türde çok çýkýyor

bir spinkler için etkili alan 10,5 m2 alýnýr ve genelde sprinklerin aktif olduðu anda suyun akma hýzý 6,5 m/s olarak alýnýr v ehidrolik hesaplar bu deðerler üzerinden yapýlýr.ve sonuçlar genelde doðrudur.

ancak þuda unutulmamalýdýr bir sprinklerin etkili alaný bulunduðu yerin konumu,etrafýndaki kolonlar ve kirþler gibi fiziksel engellerin durumu  ilede  gerçekte deðiþkenlik gösterir.

ayrýca yangýn sýnýfýnýn türüne göre de alýnacak deðerler farklýdýr.
 
yavuz þimþek
makina mühendisi
« Son Düzenleme: 06 Mart 2009, 16:14:35 Gönderen: yavuz þimþek »

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
yangýn tesisatýnda hidrolik hesap sistemi nasýl yapýlýr
« Yanıtla #4 : 04 Mart 2009, 20:55:00 »

yangýn tesisatý sprinkler sistemi ile ilgili en önemli aþamalardan birside hidrolik hesabý tablsounun doldurulmasý ve yapýlmasýdýr.
bunu anlatmak biraz zor ama ben excelde böyle bir tablo hazýrlaýdm isteyen ve ihtiyaç duyan arkadaþlar için bu tablonun  ne olduðunu nasýl doldurulacaðýný nasýl hesaplaný aþama aþama önce anlatacaðým ve ilerleyen tarihlerde yapmýþ oldugum hidrolik  hesaplama tablosunu bu siteden yayýnalyacaðým ve ihtiyac duyan arakdaþlarýn kullanýmýna sunacaðým

yavuz þimþek
makina mühendisi/kayseri

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
YANGIN TESISATINDA TÜRKÇE KAYNAK YETERSÝZLÝÐÝ
« Yanıtla #5 : 05 Mart 2009, 09:27:15 »
DEÐERLÝ MESLEKTAÞLARIM

sizlere yangýn tesisatý projelendirmesiyle ilgili bütün sahip olduðum bilgileri buradan aktaracaðým.Sorulu cevaplý þekilde yapmayý düþündüðüm bu bilgi aktarýmýnda kafanýzda bulunan sorularý sormanýzý veya sahip olduðunuz bilgileri buraya koyarak katký yapmanýzý beklerim.
çünki yangýn tesiatý ptojelendirmesi yapmaya çalýþan makina mühendislerine derli toplu türkçe kaynak sýkýntýsý vardýr.
bu konu ile ilgilenen meslektaþlarýma en azýndan yazýlý bir kaynak olarak yardýmcý olmak amacýyla bu konularý aktarmaktayým.
yazýlarým devam edecektir.

yavuz þimþek
makina mühendisi/kayseri

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
hep laf ile olmaz bu iþler birazda örnek yapalým.
yangýn tesisatý projelendirmesinde hesaplamalrda ilk önce branþman sayýsý ve branþmanlar arasý mesafe,branþmanlarýn duvradan olan uzaklýklarý hesaplanmalýdýr.
birazda örnek çözelim

not : (arkadaþlar, bu anlattýklarým benim kendime göre yaptýðým sýralamadýr herkes bu þekilde yapýyor diye bir þey yok.Benim metodum böyledir.)

branþman sayýsý nasýl hesaplanýr þimdi onu anlatacaðým.Branþamn sayýsý hesaplanýrken binanýun tavan yapýsý tavanda buluna fiziksel çýkýntýlar,kolon ve kiriþ gibi durumlar göz önüne alýnmalýdýr.Aslýnda zamanla tecrübeyle ulaþýlacak bir konudur ama formulasyonunu size vereceðim.

branþman sayýsý hesabý, yapýnýn her iki duvarlarý arasýndaki mesafenin sprinkler arasý mesafeye bölünmesi ile bulunur.uzaklýklar metre cinsindendir.eðer sonuç tam sayý çýkmaz ise virgülden sonrakiküsuratlý sayýya yuvarlanýr.Ben genelde en yakýn bir üst sayýya yuvarlýyorum daha garanti oluyor.:)

branþmanlar ve ana su daðýtým borularý hiç bir zaman kolon ve kiriþleri delmez aman çok dikkat ediniz.Bu gibi çýkýntýlara ve engellere paralel olarak tesisat tasarlayýnýz.

formul olarak eðer branþman sayýsýný tanýmlamak istersek þöyle yazabiliri.

Lmax= branþmanlar arasý alýnabilecek maximum mesafe (m )
L   =  yangýn borusunun tesisatýnýn çekileceði duvarýn uzunluðu (m)
BSAY=Branþman sayýsý (adet)

BSAY=L / LMAX

örnek=

alaný 20* 22,5 m yani 450 m2 olan bir yapýya yangýn tesiatýçekilecek branþman sayýsýný bulunuz?
çözüm  :

biz burada 20 m lik duvara paralel branþman çekeceðimizi farzedelim.branþmanlar arasý malximum mesafe Lmax=4 m alýrsak eðer;

BSAY=L / LMAX  formulunu kullanarak
 
BSAY= 20  / 4   m/m   ==> bsay =5 adet branþman sayýsý çýkar.

burda tam sayý çýktý, eðer 5,6 çýksaydý en yakýn tam sayý oalrak 6 sayýsýna tamamlardýk.

örnek sorunun devamý: bu branþmanlarýn arasýndaki mesafe kaç m olmalýdýr?

çözüm:

branþmanalrýn sayýsýný bulduk,þimdi bu branþmanlarýn arasýndaki mesafeyi bulalým.Burda yapýnýn dikkate aldýðýmýz duvar uzunluðunun (burdaki örnekte 20 m lik duvarý referans aldýk.) iþte bu uzunluðun branþman sayýsýnýna bölünmesi (dividing: bölme) ile elde edilen nümerik deðerdir.

Lbranþ=Kýsa kenar uznluðu /BSAY

Lbranþ= 20 / 5  ===> Lbranþ= 4 metredir.

yani branþman sayýsý 5 adet olup branþmanlar arasý mesafe 4 mtdir.ancak arkadaþlar bu sonuçlar teorik hesaplardýr.gerçekteki emsafe ise mimarideki fziziksel duruma göre deðiþmektedir.yani branþmanalar arasý mesafe 4,2 m veya 3,8 m olabilir bazý baranþmanalrda.Mimariye uylmak durumu vardýr.

branþmanalrýn yan duvarlara mesafesi sýfýr deðildir.Unutulmamalýdýr.yanþ her branþmanaýn duvarlara kiriþlere ve kolonlara sýsfýr emsafe yapýlmaz belli bir mesafe konmalýdýr.
Yan duvarlarla branþmanlar arasý alnýmasý gereken mesafe genelde branþmanalar arasý mesafenin yarýsý kadar dýr.
yani bu örnekte duvardan olmasý gerekn uzaklýk  4/2 = 2 mt olamlýdýr.tabi +-20;30 cm olabilir.

þimdilik bu kadar yangýn tesiatý devam edecek saygýlar

yavuz þimþek
makina mühendisi/kayseri
« Son Düzenleme: 05 Mart 2009, 09:58:50 Gönderen: yavuz þimþek »

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
Yangýn tesiatý porjelendirilmesi yapan meslektaþlarýmýn en fazla dikkat etmesi gereken konulardan biriside sprinkler sayýsý ne olmalýdýr ve sprinkler arasý mesafe ne olmalýdýr.
anlaþýlýr þekilde basitçe bu konuyu aktaracaðým.
aslýnda sprinkler sayýsý ve kullanýalcak sprinklerin tipi yangýn sýnýfýna göre belirlenir ve hesaplanýr.Biz Burda genelde çok rastlanýlan orta tehlike yanýgn sýnýfýna göre anlatmaya çalýþýyoruz.

yangýn sýnýfýna göre sprinkler yaðmurlama baþlýðýnýn etkili mesafesi ilgili tablodan alýnýr.
makina mühendileir odasý yayýnlarýndan yararlanabileceðinizi gibi ts en 12845 nisan 2007 standartýnda sayfa 50 de bulunan çizelge 19 dan faydalanabilirsiniz.Bu çizelgede yangýn sýnýfýna göre sprinkleryaðmurlama baþlýðýnýn  yangýn sýnýflarýna göre etkin koruma alanlarý ,standart sprinkler baþlýklarý arasýndaki mesafelerin ne olmasý gerektiði  karþýlýklý düzlemlerde sprinkler gruplarý arasý mesafeler gibi bilgiler gösterilmektedir.

Her þeyi benim burdaki yazýlarýmdan bulamazssýnýz.Ýlave olarak bahse konu kitaplarý ve standartlarýda temin etmenizde büyük fayda vardýr.
öncelikle sprinkler gruplarýnýn konumlarý hakkýnda bilgileri paylaþalým.TS EN 12845 EGÖRE nasýl belirtilmiþ ona bakalým.
genel uygulamalarda aksi belirtilmediði sürece sprinkler aralýðý ileilgili bütün ölçümler ve hesaplamlar yatay düzlemde yapýlmalýdýr ve zaten böyle yapýyoruz.
çatý ve tavan sprinkler gruplarýnýn saptýrýcýsý altýnda en az þu deðerler kadar mesafe bulunmalýdýr.

TS EN 12845 Madde 12,1,2 den aynen alýyorum

deðerli meslektaþlarým yangýn tesiatý projesi yapmarken yangýn tehlike sýnýfýný seçtikten sonra uygulama hesap alaný seçilir.orta derece yangýn sýnýfý için uygulama hesap alaný 144 m2 alýnýyor.
bir sprinkler için aktif koruma alaný ise genelde 12 m2/sprinkler alýnýyor.
o halde kritik alan olan uygulama hesapl alanýný / sprinkler koruma alanýna bölersek

144 /  12   =  12  adet sprinkler çýkýyor.
yani bu 144 m2 lik uygulama hesap alaný için 12 adet sprinkler koymak yeterli oluyor.

sonra devamýnýna sprinkleri yerleþtiriyoruz.Ara mesafelerini ve branþmanlar arasý emsafeleride göz önüne alýyoruz.
sistemi çizdikten sonra en sondan baþa doðru numaralandýrýyoruz.
boru parçalarýný 1,2,3 ... gibi nunaralamrla krtitik devre numaralanmasý gibi numaralandýrýyoruz.
sonra boru parçalarý züerine binen sprinkler sayýsýnýna ve yüküne göre boru çaplarýný buluyoruz.
boru çapý bulmak için size bir örnek vereyim.

mesela 1 boru parçasýnda 2 adet sprinkler yükü binmiþ olsun.burda kullancaðýmýz boru çapýný tablodan seçeriz.
2 adet sprinkler yükünü taþýyacak boru çapý DN 25 tir.Bu deðeri seçtikten sonra boru debisi 63 lt/dak hesaplanýr.
boru üzerinde te,dirsek gibi elemanlar olmadýgýný ve sadece 4 mt boyunda düz boru parçasý olduðunu düþünürsek eðer
eþdeðer boru boyu olarak 4 mt alýrýz.

bundan sonraki kýsmý daha sonra anlatacaðým.

Tablo üzerinde formulleriyle hidrolik hesabýda yaparak  bir projeyi baþtan sona çözerek size örnek yangýn tesisatý projesi yapacaðým.

þimdilik esenkalýn

 yavuz þimþek
makina mühendisi
kayseri
« Son Düzenleme: 06 Mart 2009, 23:51:45 Gönderen: yavuz þimþek »

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
 Sprinkler Sistemleri

Islak Borulu Sprinkler Sistemleri:

Islak borulu sprinkler sistemlerinde, otomatik sprinklerler bir su kaynaðýna baðlý bulunan ve içinde su bulunan boru sistemlerine tespit edilmiþtir. Bu sistemlerde yangýn sebebiyle oluþan ýsýnýn etkisiyle sprinklerler açýlýr ve hemen suyun yanan maddelerin üzerine boþalmaya baþlamasýný saðlarlar. Sisteme baðlý herhangi bir sprinkleri yangýndan oluþan ýsýnýn etkisi harekete geçirerek suyun akýþýný saðlar. Serbest kalan su jeti sprinklerdeki yansýtýcýya çarparak daðýlýr ve yangýn mahalline düzgün bir yaðmurlama þeklinde boþalmasý saðlanýr. Kullaným alanýndaki þartlara baðlý olarak, sprinklerler 40°C ile 350°C arasýnda belirlenen bir sýcaklýk deðerinde aktif hale geçmek için dizayn edilirler.

Sprinklerlerin   çoðu yaklaþýk olarak dakikada 70 ile 100 litre arasýnda suyun yangýn mahalline boþalmasýný saðlarlar. Bununla birlikte bazý özel uygulamalar için kullanýlan sprinklerde boþalan su miktarý dakikada 400 litre'ye çýkabilmektedir. Islak borulu sprinkler sistemlerinde boru þebekesi su ile dolu bulunduðu için ortam sýcaklýðý 4°C den fazla olan mahallerde kullanýlmalýdýr. Eðer mahallin çok küçük bir kýsmý düþük sýcaklýklara maruz ise bu kýsýmlarda esas boru þebekesine ek bir kapalý devre oluþturarak bu kýsýmdaki borularýn içini antifrizli solüsyon ile doldurulmasý mümkündür.


 Kuru Borulu Sprinkler Sistemleri:

 Kuru borulu sistemlerde boru þebekesi su yerine su kaynaðý ve boru þebekesi arasýndaki valfi kapalý tutacak düzeyde basýnçlý hava yada nitrojen gazý ile doldurulur. Hava basýncý þebeke giriþine yerleþtirilen bir araç ile otomatik olarak kontrol edilir. Yangýndan açýða çýkan ýsý herhangi bir sprinkleri aktif duruma getirdiðinde, boru þebekesindeki basýnç hýzla düþecektir. Bu basýnç azalmasý kuru boru þebekesi giriþindeki valfin açýlmasýna neden olacak böylece borular su ile dolacak ve açýk bulunan spriklerden su yangýn mahalline boþalacaktýr. Kuru borulu sprinkler sistemleri, ýslak borulu sistemlerin kullanýlamadýðý düþük sýcaklýktaki mahallerde kulanýlabilir. Ancak kuru boru sisteminin giriþindeki valf kýsmý ýsýtýlan mahallere konulmalýdýr.
   


Deluge Sprinkler Sistemleri:

Deluge sprinkler sistemlerinin yapýsý ýslak ve kuru borulu sistemlere benzer fakat bu sistemlerden baþlýca iki yönden farklýdýr:
a) Standart sprinklerler kullanýlýr, fakat hepsi açýktýr. Sprinkleri harekete geçiren elemaný içermezler, bu nedenle boru þebekesi giriþindeki kontrol valfi açýldýðýnda su bütün sprinklerden yangýn mahalline boþalýr ve mahal su ile boðulur.
b) Kontrol valfi normal olarak kapalý tutulur. Valf ayrý bir yangýn algýlama sistemi vasýtasýyla harekete geçerek açýlýr. Deluge sistemler hýzlý bir þekilde geniþleyen yangýnlarýn kontrol altýna alýnmasýnda kýsa sürede bol miktarda suyun gereksinim duyulduðu mahallerde kullanýlýrlar. 
   


 Preaction Sprinkler Sistemleri:

Bu sistemler deluge sistemlere benzerler, fakat bu sistemdeki sprinklerler eriyebilen birleþme elemaný yada cam ampuller vasýtasýyla kapalýdýrlar. Deluge sistemlerdeki kontrol valfi burada ön hareket valfi vazifesi görür. Yangýn algýlama sisteminin harekete geçmesiyle ön hareket valfi açýlýr ve boru þebekesi su ile dolar, sistem ýslak borulu sprinkler sistemi haline dönüþür.

(bu yazý alýntýdýr)
kaynak:
www. dekamuhendislik . com.tr
« Son Düzenleme: 06 Mart 2009, 15:03:18 Gönderen: yavuz þimþek »

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
sprinkler sistemli yangýn tesisatý nerelerde gereklidir
« Yanıtla #9 : 05 Mart 2009, 11:26:07 »
sprinkler sistemli yangýn tesisatý nerelerde gereklidir

Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmelik'te sprinkler sistemleri ile korunmasý gereken binalar aþaðýdaki madde ile belirlenmiþtir:

Madde 96- Aþaðýda belirtilen yerler tam veya kýsmi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorundadýr.
a) Büro ve konut haricindeki bütün yüksek binalar,
b) Yapý yüksekliði 30.50 m'den fazla olan büro binalarý,
c) Yapý yüksekliði 51.50 m'yi geçen apartmanlar,
d) Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katý kullanan kapalý otoparklarda,
e) Yatak sayýsý 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde,
f) Toplam kullaným alaný 2000 m2 nin üzerinde olan katlý maðazalar, alýþveriþ, ticaret, eðlence ve toplanma yerleri otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktýr.
   
 YAVUZ ÞÝMÞEK
MAKÝNA MÜHENDÝSÝ
KAYSERÝ

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
ts en 12845 STANDARTINA GÖRE
borulardaki sürütnme kaybý hesabýnda HAZEN-WÝLLÝAMS FORMULU ile bulunan deðerden az olmamalýdýr.

Hazen denilen bilimadamýndan Allah razý olsun diyoruz ve formulünü buraya yazýyoruz

                     5              1,85
          6,05 x10   x  L  X  Q
  P= --------------------
            1,85           4,87
        C          X   d                               


burada
P=borudaki basýnç kaybý bar
Q=Borudaki debi (litre/dak)
d=BORUNUN ÝÇ ÇAPI (MM)
c=BORUNUN TÝPÝ VE DURUMU ÝÇÝN SABÝT
L=BORU VE BAÐLANTILARIN EÞ DURUMUDUR


TS EN 12845 STANDARTI ÇÝZELGE 22 DEKÝ DEÐERLERDEN BAKILARAK C  DEÐERÝ ALINIR

boru tipi               C DEÐERÝ
YUMUÞAK DEMÝR    100
SERT DEMÝR          110
GALVENÝZLÝ ÇELÝK  120
YUMÞAK ÇELÝK       120
PASLANMAZ ÇELÝK  140

......

YANÝ bu formul o kadar önemlidirki hidrolik hesaplarda vazegeçilmez bir fomul diyebiliriz.Bu formulü daha anlamlý kýlmak için bazý örnek çözümlerini daha sonra buraya ekleyeceðim iþallah


hazen willams formulune bir örnek

örnek soru:

2" çapýnda gazkvenizli boruda 100 lt/dk debiile aktýðýnda birborunun birim boyundaki sürtünme kaybý nedir?

çözüm  :

2" galvenizli borunun iç çapýný bulalým

çelik boru fiziksel özelikleir tablosundan  2" boru için iç çap 53 mmolarak bulunur.

bu tablodakideðerler genelde þöyledir

anma çapý                         boru iç çapý
inç olarak                          mm
--------------------------------------------
1"                                      27,2
11/4"                                  35,9
11/2"                                  41,8
2"                                       53,0
21/2"                                   68,8
...                                         ..

iþte yukrdaki tablodan 2" için iç çap 53,0 mm alýnýr
d=53 mm

c deðeri alýnmaya geldi sýra c deðeriboru sürtünme kayýplarý tablosundan bulunur.siyah çelik boru içic c =120  alýnýr
bu tablodaki diðer bazý deðerler þöyledir

boru türü                             sürtünme kaybý
                                          katsayýsý   c
------------------------------------------
döküm boru                            100
duktil boru                              110
siyah çelik boru                        120 
galvenize boru                         120
....                                          ...

biz c=120 alýrýz

q debisi = 100 lt/dk  zaten kendi vermiþ.
o halde williams formulunde deðerleir yerine koyalým

                     1,85        5     1,85        4,87       
Pm= 6,05 ((Qm        )*10   / (c         * dm       )  


Pm=0,00173 bar/m

-----------------------------------------------------
önemli uyarý:
bu formulde birimler çok öndemlidirbirimler þu þekilde girilir

debi Qm= litre/dak
boru ortalama iç çapý dm =  mm
c sabýtý = birimsiz
sürtünme basýnç kaybý pm = bar
uyarý bitti
------------------------------------------------

yani birim boyda sürtünme kaybý pm=0,00173  bar/m deðerinde çýktý.Boru boyundaki tüm sürtünme kaybýný bulmak
istersek  L boru boyu ile çarparýz ve tüm borudaki kaybý buluruz.

bu ne iþe yarar demeyiniz.tesisattaki tüm borularýn bu þekilde basýnç kayýplarý bulunur.daha sonra bütün basýnç kayýplarý toplanarak gerekli katsayýlarla çarpýlarak tüm sistemin toplam basýncý bulunur.
Toplam basýnc kaybýný karýþlayacak sirkulasyon pompasý seçilir.


yavuzun yorumu
---------------------
bu hazen williams formulunu bazý kitaplarda yanlýþ yazýyorlar.

VATANDAÞ UÐRAÞIYOR DOÐRU SONUCU BULAMIYOR. SONRADA HÝÇ SUÇU GÜNAHI OLMAYAN
HAZEN WÝLLÝAMS A SÝTEM EDÝYOR,

YAHU ARKADAÞLAR BUNDA  HAZEN  WÝLLÝAMS RAHMETLÝNÝN GÜNAHI YOKTUR.
mATBUATÇININ BASIM MÝZANPAJ YAPARKEN BASKI HATASI OLARAK YANLIÞ YAPMASINDAN KAYNAKLANMAKTADIR.

YUKARDAKÝ BENÝM FORMULLER AYNEN DOÐRUDUR.

GERÇÝ HAZEN WÝLLÝAMSADA PÝ SAYSI GÝBÝ BASÝT BÝÞÝ BULMAMIÞ ÞU FORMULE BAK DERLER ADAMA AMA BÝZEDE ÝYÝLÝK YARAMIYO :)

hazen willams rahmetliye bu formulu bize baðýÞladýðý için ruhuna  fatiha okuyalým

YA ARKADAÞLAR YOKSA BU HAZEN LE WÝLLÝAMS BÝRBÝRNDEN AYRI  2 KÝÞÝMÝ BANA BÝR ÞÜPHE DÜÞTÜ BEN TEK KÝÞÝ SANIYODUM


yavuz þimþek
makina mühendisi/kayseri
« Son Düzenleme: 07 Mart 2009, 01:33:29 Gönderen: yavuz þimþek »

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
YANGIN TESÝSATI PROJESÝNÝN YAPIM AÞAMALARI NELERDÝR
« Yanıtla #11 : 06 Mart 2009, 09:13:52 »
yangýn tesisatý  projenýn aþamalarý þunlardýr.

1-önce sprink sayýsýný bulmak.
2-branþman sayýsýný bulmak
3-branþmanalar arasý mesafeyi bulmak
4-sprinklerin alana yerleþtirilmesi
5-branþmanalrý eklemek ana daðýtým kolonunu yerleþtirmek
5-tüm katlarda gerekli yerleþimi yaptýktan sonra bodrum katta kolonlarýn toplanýp pompa odasýna baðlanmasý
6-kritk devre hesabýnýn yapýlmasý
7-hidrolik hesaplaýrn yapýlmasý
8-boru çaplarýnýn belirlenmesi ve pompa gücünün seçilmesi
9-su deposu hesabýnýn yapýlmaýs ve pompa odasýyla su deposunun baðlantýsýnýn yapýlmasý
10-bulunan boru çaplarýnýn kat planýnda iþlenmesi
11-yangýn kolon þemaýsnýn çizilmes  ve boru çaplarýnýn iþlenmesi
12-yangýn dolaplarý tesisatýnýn iþlenmesi ve yangýn dolapalrýnýn hespalarýnýn yapýlmasý
13- gerekli terim ve tariflerin sembollerin ve açýklamalarýn projeye iþlenmesi
14-proje son kontrolden sonra çýktýlaýrnýn alýnmasý

projenýn çýktýlarý alýndýktan sonra yapýlmaýs gereken aþamalar

1- meslek odasýndan onaylanamsý
2-itfaiyeden onaylanmasý
3-belediyeden onaylanmasý
4- müþteriye verilmesi
« Son Düzenleme: 06 Mart 2009, 14:19:07 Gönderen: yavuz þimþek »

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
Açýk havada yanýcý madde depolanmýþ ise ve yanýnda da sprinkler li yangýn söndürme tesisatý çekilmiþ bir mahale var ise iki bina arasý mesafe 10 mden veya depolanan malzemem yüksekliðinin1,5 katýndan az olmamalýdýr.

yangýna karþý dayanýklý bölümler bir yangýn duvarý veya uygun þekilde boþaltýlýrak koruma sistemi elde edilebilir

yavuz þimþek
makina mühendisi
kayseri

kaynak: ts en 12845  madde 5,2 açýk ahavda depolama

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
YANGIN TESÝSATINDA TESÝSAT BORU KAYNAKLARI HAKKINDA BÝLGÝ
« Yanıtla #13 : 06 Mart 2009, 14:55:59 »

yangýn tesiatlarýnda genelde yangýn borularý ayný çeþit malzemeden yapýlýr.Galveniz boru pahalý oldugundan genelde siyah çelik boru kullanýlýyor.
 ama yangýn dolaplarýnda genelde galvenizli boru kullanýlýyor.

Benim görüdüðüm ana daðýtým borularý siyah çelik borular önce astar boyasýyla boyanmýþolarak geliyor.Tesisat çekildikten sonra ki genelde kaynak iþlemiyle birleþtirilmesi yapýlýyor.Tesisat çekildikten sonra ana boya ile boyanýyor.
Kaynak birleþmelerde hýzlý soðumadan meydana dislokasyonlar ,atomsalkýrýlmalar iç yüzey hatalarý felan oluþuyor.iç gerilemeler kýrýlmalar meydana geliyor veya dýþyüzey soðuyor ama iç yüzey hemen soðumadýðý için kýlcal kýrýlmalar olabiliyor.
Ýþte bunlarýn önüne geçmek için boru birleþmeleri kaynak iþlemi yapýlýrken AMYANT bez kullanýlarak sargý yapýlýyor ve böylece geç ve düzenli soðumasý saðlanýyor.

yavuz þimþek
mak.müh.
kayseri

Çevrimdışı yavuz þimþek

 • Acemi Üye
 • **
 • İleti: 91
  • Profili Görüntüle
SULU SÖNDÜRMEDEKÝ SPRÝNKLER TÝPLERÝ NELERDÝR
« Yanıtla #14 : 06 Mart 2009, 15:40:33 »
 
   
SULU SÖNDÜRMELÝ SPRÝNKLER TÝPLERÝ GENELDE ÞUNLARDIR.


 UPRIGHT SPRÝKLER, KROM
 
 PENDENT SPRÝNKLER, PÝRÝNÇ
 
 PENDENT SPRÝNKLER, KROM
 
 PENDENT SPRÝNKLER, BEYAZ
 
 PENDENT SPRÝNKLER, BEYAZ DUVAR TÝPÝ 
 
 PENDENT SPRÝNKLER, KROM DUVAR TÝPÝ
 
 PENDENT SPRÝNKLER, KROM, GÝZLÝ TÝP
 
 PENDENT SPRÝNKLER, BEYAZ, GÝZLÝ TÝP
 
 SPRÝNKLER ÝÇÝN ÇÝFT ROZET


YAVUZUN YORUMU
-------------------
BU BAHSE KONU ÜRÜNLERÝN FOTOLARINI KOYMAK ÝSTERDÝM AMA BURDA ÖYLE BÝÞÝ YOK GALÝBA.AMA ÝLERÝKÝ DERSLERÝMÝZDE HER BÝRÝNÝN ÖZELÝKLERÝNÝ VE FARKLARINI ANLATACAÐIM.
HER BÝRÝNÝN ARASINDA ÝRÝCE BÝR FARK VAR. :)

YAVUZ ÞÝMÞEK
KAYSERÝ
MAK MÜH
« Son Düzenleme: 07 Mart 2009, 00:00:29 Gönderen: yavuz þimþek »